Правила змагань

ЗМІСТ
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2. ПРОГРАМА І ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ

          2.1. Види змагань

         2.2. Вікові групи учасників змагань

         2.З.Рейтинг спортсменів

Глава З. ОРГАНІЗАЦІІИНІ ПИТАННЯ

         3.1. Положення про змагання

         3.2. Попередні іменні заявки та іменні заявки

         3.3. Мандатна комісія (МК)

Глава 4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ, ПРЕДСТАВНИКИ І ТРЕНЕРИ

         4.1. Категорії спортсменів

         4.2. Обов'язки і права спортсмена

Глава 5. ПРЕДСТАВНИКИ І ТРЕНЕРИ

Глава 6.ФОРМА ОДЯГУ СПОРТСМЕНІВ

Глава 7. ПОРЯДОК ЗМАГАНЬ

         7 1 Загапьні правила

         7.2. Загальні види вправ

Глава 8 СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

         8.1. Загальні положення

         8.2. Жюрі

         8.3. Головний суддя та його заступники

         8.4. Головний секретар та його заступники (помlчники)

         8.5. Виконавчий директор

         8.6. Місце проведення зматання

         8.7. Посадові особи

         8.8. Судді на майданчику

         8.9. Комп'ютерний секретар

         8.10. Суддя-інформатор

         8.11. Технічний диспетчер

         8.12. Медичне забезпечення змагань

         8.13. Загальні вимоти

         8.14. Протести

Глава 9 СУДДІВСТВО

         9 1 Загальні правила суддівства

         9.2. Обов'язки суддів

Глава 10. АНТИДОПІНГОВІ ПРАВИЛА

         1 0. 1. Загальні nоложення

         10.2. Застосуванuя антидопінгових правил

         10.3. Володіння забороненими речовинами і методами

         10.4. Тести. Кількість і типи тестів

         10.5. Гематологічні дані

         10.6. Санкції до спортсменів, викритих у застосуванні допінгу

         0.7. Термін давності

         10.8. Апеляції

 

 

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсні правила є офіційним виданням правил затвердженні Федераціею функціонального багатоборства України (на aurn. «Federation of Functional Multiathlon», скорочена назва - «ФФБ») на зборах Конгресу в м. Київ (Україна) 2015 рік. Дані правила не суперечать міжнародним правилам INGO «FFM»

1.2. Ці Правила визначають вимоги до учасників змагань, спеціального обладнання, інвентарю, умови та порядок визначення результатів, а також переможців змагань, визначення рейтингу спортсменів, організацію проведення суддівства та змагань з функціонального багатоборства.

1.3. Функціональне багатоборство діє на підставі наступних принципів:

- Функціонапьна варіативність. Функціональна варіативність, досягаеться птяхом задіяння всіх видів інтенсивності та методу зміни послідовності виконання безперервних фізичних задач в умовах використання максимально широкого переліку фізичних вправ з власною вагою, з вільною вагою, а також із залученням циклічних навантажень. Це дае можливість перевірити всебічну фізичну підготовленість спортсмена.

- Непередбачуваність виконуваних фізичних завдань. Непередбачуваність виконуваних фізичних задач, лежить в збереженні невідомості, до початку самих змагань, складових і умови інтенсивності, визначеиня окремих вправ і їх черговість, які будуть виконуватися в загальних комплексах вправ. Як наслідок, це стимулюе атлета до підвищення всебічної підготовленності фізичних показників.

1.4. Дані Правила призначені для:

а) створення атмосфери спортивного суперництва,надання спортсменам рівних можливостей та чесної боротьби;

б) збереження та охорони здоров'я спортсменів;

в) демонстрації спортсменами навичок і вмінь, не обмежуючи свободу їх дій;

г) покарання спортсменів, що отримапи нечесну перевагу.

1.5. Ці Правила е основними правилами і поширюються на змагання всіх рангів, які проводяться Федераціею функціонального багатоборства України (далі «ФФБ»), для повної рівності конкуренції та можливості професійного зростання спортсменів у цьому виді спорту.

1.6. Відокремлений підрозділ «Обласна федерація функціонального багатоборства» (далі ОФ) не може розробити свої власні правила змагань.

1.7. «ФФБ» визнае, що ці правила можуть бути пристосовані для проведення змагань у різних ОФ, при обrрунтуванні необхідності їх коригування, але рекомендуе для повної рівності конкуренції учасників змагань, щоб всі члени дотримувапися цих правил, наскільки це можливо. У разі виникнення cпipнoro питання щодо коригування правил змагань, остаточне рішення «ФФБ» е обов'язковим для виконання.

 

Глава 2. ПРОГРАМА І ХАРАКТЕР ЗМАГАНЬ

2.1. Види змагань:

2.1.1. За формою організації і завдань «ФФБ» можуть проводити такі змагання: чемпіонати, першості, кубки, турніри, матчеві зустрічі, спартакіади,спортивні ігри, меморіальні та призові турніри.

2.1.2. Змагання з функціонапьного багатоборства проводяться серед жінок, чоловіків, ветеранів, юніорок, юніорів, дівчат та юнаків. Також, змагання з функціонального багатоборства проводяться серед відомств, трудових колективів та організацій.


2.2. Вікові груди учасників змагаиь. Учасники змагань поділяються на такі вікові групи:

а) 1-а трупа (діти) - юнаки та дівчата 11-13 років;

б) 2-а група (підлітки) - юнаки та дівчата 13-15 років;

в) 3-я група (кадети) - юнаки та дінчата 16-17 років;

г) 4-а- група (юніори) юніори та юніорки 18-20 років;

д) 5-а- група (дорослі) - чоловіки і жінки 21 -40 років;

е) 6-а- група (ветерани) - ветерани 40 і старше.

2.2.1. У текстіцих Правил слова«учасник»,«спортсмен»,«атлет»,«він», «Його» і т.п. відносяться до осіб обох статей.

2.2.2. Змагання з функціональното багатоборства поділяються на особисті, особисто-командні і камандні. В особистих змаганнях визначаються тільки результати кожного спортсмена,за які йому надаеться відповідне місце. В особисто-командних змаганнях підсумкові результати кожного спортсмена зараховуються як кожному учаснику, так і команді. Результати в командинх змаганнях зараховуються команді.

2.2.3. У змаганнях різних рівнів можуть брати участь спортсмени відповідно до умов відбору, які визначаються положенням, для кожних змагань.

2.3. Рейтинг спортсменів.

2.3.1. Ці Правила визначають порядок введення рейтингу спортсменів «ФФБ». Рейтингова система оцінки спортсменів «ФФБ» призначена для оцінки діяльності спортсменів на підставі їх результатів у змагальній діяльності. Рейтингова система будуеться на нарахуванні та накопиченні очок відповідно до доданої нижче таблиці та визначенню займаного місця спортсмена у рейтингу «ФФБ» протягом календарного року, за участю в змаганнях усіх рангів. За підсумками календарного року визначаються кращі спортсмени «ФФБ», які набрали більшу кількість очок. Дані спортсмени та їх тренери нагороджуються за досягнуті успіхи в кінці року. Дані no спортсменам для нарахування рейтингових очок оформляються на підставі офіційних протоколів змагань. Рейтинг спортсменів «ФФБ» з щомісячним оновленням буде опубліковуватися на офіційному сайті федерації.

5

2.3.2. Змагання проводяться між спортсменами в категоріях, встановлених відповідно до їх статі і віку.

2.3.3. Поділ на вагові категорії відсутній.

2.3.4. У разі необхідності, у зв'язку з великою кількістю учасників, можуть проводитися відбіркові етапи, за принципом відсіювання, більш слабких результатів. Кількість відбіркових етапів і таблиця відсіювання визначаеться в положенні до конкретного змагання.

2.3.5. У разі великої кількості атлетів, може проводиться розподіл спортсменів на потоки шляхом жеребкування, що проводиться суддівською колегіею (дапі - СК). Списки спортсменів, які розділені на потоки в кожній віковій категорії, публікуються не пізніте ніж за одну годину до початку змагань.

2.3.6. Змагання за функціональним багатоборства проводяться в трьох комплексних вправах (далін - КВ) в такій послідовності:

- Виконання КВ за принципом піраміди (КВ1).

- Виконання встановленої кількості повторів в КВ за найкоротший час (далі КВ2);

- Виконання найбільшої кількості повторів в КВ за встановлений час (далі — КВЗ);

Враховуеться моніторинг фізичної активності, який грунтується на визначенні частоти серцевих скорочень (далі - ЧСС) при виконанні завдань КВ.

2.3.7. Якщо змагання проводяться в одній rpyni, то після закінчення КВ1 оголошуеться 1-годинну перерву для відпочинку та підготовки спортсменів до винонання наступного КВ. Якщо змагання проводяться у двох або більше групах, між вправами може бути 30-хвилинну технічну перерву для підготовки інвентарю до винонання наступного КВ.

2.3.8. Характер змагань у кожному конкретхому випадку визначаеться положенням про них.

2.3.9. Кубкові змагання проводяться за окремими видами вправ.


Глава 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

3.1. Положення про змагання.

3.1.1. Змагання з функціонапьного багатоборства проводяться згідно з календарем спортивних подій «ФФБ» і ОФ на підставі положення, яке розробляеться офіційним організаторами змагань та затверджені «ФФБ». Зміни в положення можуть бути внесені розробинками не пізніше ніж за 30 днів до початку змагань.

3.1.2. Положення про змагання не повинно суперечити чинним правилам.

3.1.3. Положення надсилаеться відповідним спортивним організаціям або офіційним представнинам (залежно від рангу змагань) не пізніше, ніж за 45 днів до початку змагань.

3.1.4. Положения про змагаиня містить наступні розділи: цілі та завдання, організація проведення змагань, марка, вид використовуваного обладнання та вимірювальних приладів, технічні характеристики необхідні до плащадок і споруд, місце та час проведення, програма і характер, відбір учасників, умови заліку, нагородження, прийом учасників та суддів, заявки, додатки.

3.1.5. Згідно принципу непередбачуваності виконуваних фізичних задач, завдання КВ розголошуються відповідно до пункту 7.3.4.\

3.2. Попередні іменні заявки та іменні заявки.

3.2.1. Попередні іменні заявки на змагання, які проводить «ФФБ» або ОФ, подаються не пізніше, ніж за 24 дні до початку змагань. Всі розділи попередньої іменної заявки заповнюються обов'язково друкованим шрифтом.

3.2.2. Іменні заявки для участі в змаганнях подаються до мандатної комісії в терміни, визначені положенням про змагання і у формі розроблених додатків змагань. До заявки обов'язково додаеться медична довідка про стан здоров'я спортсмена, затверджена підписом лікаря та печаткою лікарської установи з датою проходження медичного огляду. Пред'явлення документа який підтверджуе особу спортсмена - обов'язково.

3.2.3. Всі спортсмени, які беруть участь у змаганнях, повинні бути застраховані. Відповідні страхові поліси повинні надаватися спортсменами під час проходження Мандатної комісії.

3.2.4. Спортсмен допускаеться до змагань Мандатною комісіею, про що робиться відновідна відмітка в заявці.

3.2.5 Інформація про спортсменів (прізвище, ім'я, дата народження, представництво, прізвище тренера), зазначена в заявці, не підлягае змінам в процесі змагань. 

3.3. Мандатна комісія (МК).

3.3.1. Питання про участь спортсменів або команд у змаганнях вирішуе МК, яка створюється на місці їх проведення.

3.3.2. До складу МК вкодять: представник «ФФБ» або ОФ (голова), головний суддя,головний секретар і лікар.

3.3.3. Після розгляду заявок МК приймає остаточне рішення про допуск команд та спортсменів до змагань.

3.3.4. Інформація про спортсмена заноситься в картку спортсмена, де вказується присвоений номер учасника і дані про учасника.

3.3.5. Атлетові видаеться майка або футболка для змагань з присвоенним номером.

3.3.6. Атлетові видаеться вимірювальний прилад ЧСС.

3.3.7. Відомості про кількісний склад учасників змагань заносяться до протоколу МК.


Глава 4. УЧАСНИКИ ЗМАГАНЬ, ПРЕДСТАВНИКИ І ТРЕНЕРИ

4.1. Категорії спортсменів.

4.1.1. Змагання за функціональним багатоборства проводяться серед осіб чоловічої і жіночої статі окремо. Це не стосуеться командних змагань, де участь в одному заліку беруть спортсмени обох статей.

4.1.2. Вік спортсменів визначаеться роком, місяцем і днем народження.

4.1.3. Спортсмен може займати певну сходинку в рейтингу ВГО «ФФБ».

4.2. Обав'язки і права спортсмена.

4.2.1. Спортсмен зобов'язаний:

1). Змагатися у дусі хорошого спортивного суперництва;

2). Відповідати за свою безпеку та беспеку інших учасників;

3). Дотримуватися норм поведінки та етики на місці змагань та поза НИМИ;

4). Знати і виконувати правила змагань і положення про них;

5). Брати участь у церемоніях відкриття змагань та нагородження;

6). Негайно з'являтися за викликом судді, виконувати їх розпорядження щодо правил змагань.

4.2.2. Спортсмен мае право:

1) звертатися до Суддівської колегії з усіх питань (протести, звернення, пролозиціі'), тільки через представника команди, а в разі його відсутності, через суддю при спортсмені. Звертатися тільки в письмовому зверненні з вказаним питанням по суті;

2) своечасно отримувати необхідну інформацію: про хід змагань, Програму змагань,зміни в програмі змагань

3) отримувати невідкладну медичну допомогу, в разі ії необхідності. 

 

Глава 5. ПРЕДСТАВНИКИ ТА ТРЕНЕРИ

5.1. Команди беруть участь у змаганнях в наступному складі: спортсмени, представник (тренер) та капітан команди.

5.2. Представник є керівником команди. Він несе відповідальність за дисципліну учасників, забезпечує своєчасну їх явку, а під час змагань за підготовку та своєчасний вихід на всі етапи змагань.

5.3. Представник присутній на жеребкуванні, а також на нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться спільно з представниками.

5.4. Капітан команди обираеться з числа учасників. Він нарівні з представником відповідає за дисципліну учасників команди.

5.6. Представнику, тренеру і капітану команди забороняється втручатися в дії суддів і осіб, які проводять змагання.

5.7. Представники і тренери під час змагань повинні перебувати на місцях, спеціально відведених для виконання ними своїх обов'язків.

5.8. Представники і тренери, які спонукають глядачів словами або жестами до порад учасникам під час виконання КВ, усуваються від їх обов'язків до кінця виконання КВ і, будучи відстороненими, видаляються на глядацькі місця.

5.9. Суддівська колегія має право за сукупністю порушень однієї з команд цих Правил відсторонити (зняти) команду від змагань.

 

Глава 6. ФОРМА ОДЯГУ СПОРТСМЕНІВ

6.1. Спортсмени зобов'язані виступати в чистій охайнїй формі, яка повинна відповідати таким критеріям:

1). Костюм може складатися з однієї або двох частин - велосипедні (спортивні) труси і футболка або важкоатлетичне трико, на якій може бути тільки та символіка, яка була узгоджена з МК;

2). Заборонено одягати більше двох футболок одночасно;

3). Заборонено використовувати будь-які нашиті накладки на футболці.

4). Рукава футболки не повинні закривати ліктьові суглоби.

5). Велосипедні (спортивні) труси не повинні закривати колінні суглоби.

6). Використовується спортивне взуття, важкоатлетичні штангетки.

7). Одяг для змагань при виконанні вправ у воді (плавальні костюми, шапочки та окуляри) всіх атлетів має бути гарного морапьного смаку, пристосований до плавання і не нести будь-якої символіки, не узгоджені з МК.

8). Під час своєї участі, на спортсмені повинна бути одягнена офіційна майка або футболка для змагань. Майка або футболка для змагань повинна бути одягнена поверх спорядження (крім виконань вправ у воді), вони будуть допомагати ідентифікувати спортсменів для суддів. Обмін майками або футболками між учасниками до офіційноro закритгя змагань заборонений. Результати учасника змагання, що не надів майку, фут6олку або який надів майку,футболку неправильно,не будуть враховуватися.

9). Дозволяеться використання рукавичок, напульсників, еластичних бинтів, тейпів, компресійного одягу, поясних ременів для важкої атлетики та пауерліфтингу, шапок, захисту naxy i рук, магнезії, тальку.

10). Не дозволяеться використання гаків, рукавичок з гаками, лямок, клеючих речовин, комбінезонів для присідання і жимових майок, костюмів з екзоскелетом і т.п. підсилювачами. 

 

Глава 7. ПОРЯДОК ЗМАГАНЬ

7.1. Загальні правила.

7.1.1. В особистих і особисто-командних змаганнях, залежно від рангу змагань, кожне представництво, повинно виставити на змагання не більше тієї кількості учасників, яке визначається в положенні до конкретних змагань. Також, можливий відбір учасників змагань за шкалою рейтингу спортсменів, що передбачаеться положенням до змагань.

7.1.2. У командних змаганнях, кожна команда повинна мати у складі 4 учасника (чоловічої статі), 2 учасників (жіночої статі), а також 2 учасника (чоловічої статі) і 1 учасник (жіночої статі) в резерві.

7.1.3. Підсумок результатів визначаеться по наступній таблиці

9

7.1.4. Спортсмени (команди) нагороджуються за перші три місця. Якщо два або більше спортсмени (команди) мають однакову суму очок, першість отримує той, хто має більший середній показник зайнятих місць у всіх трьох КВ. Якщо всі показники однакові, обидва спортсмени (команди) займають одне місце, а наступне місце не розподіляється. На змаганнях міжнародного рівня можуть відзначатися нагородами учасники які зайняли до десятого місця включно.

7.1.5. На всіх змаганнях нагороди за перше, друге і третє місця у кожній віковій категорії вручаються відповідно до загальної перемоги у всіх трьох КВ. На додаток до цих нагород можуть вручатися медалі або дипломи за місця в окремих КВ в кожній віковій категорії.

7.1.6. При проведенні кубкових змагань з окремих вправ, переможці визначаються за кращим результатом, який може бути визначений у часі, вазі або кількості повторів.

7.1.7. Інформація про хід і будь-які зміни в програмі змагання буде представлена на офіційній дошці (екрані) змагань. Всі спортсмени повинні періодично знайомитися з інформаціею, розміщеною на офіційній дошці змагань. Кожен учасник змагань особисто несе відповідальність за перевірку та контроль даних занесених на дошку змагань.

7.2. Загальні види впран.

7.2.1. 3 вільною вагою:

• Присідання з вагою (на грудях, на плечах, над головою);

• Випади з вагою (на грудях, на плечах, над roловою);

• Поштовх штанги стоячи, жимовой швунг, поштовховий швунг (довгий цикл,короткий цикл);

• Станова тяга;

• Станова тяга сумо з високою протяжкою;

• Взяття штанги на груди (в стійку, в сід, з вису);

• Ривок штанги (в стійку, в сід, з вису);

• Поштовх двох гир від грудей (короткий цикл);

• Поштовх двох гир від грудей з опусканням в положенні після кожного підйому (довгий цикл);

• Ривок гирі (одніею або двома руками);

• Поштовх і ривок двох або однієї гантелі (довгий або короткий цикл);

• Вправи на статику (з вільною вагою)

• Перенесення вантажу на відстань;

• Кидки спеціальних предметів (у висоту, в довжину);

• Перетягування вантажу;

• Контовка спеціапьних предметів;

7.2.2. 3 особистою вагою:

• Стрибки (у висоту, у довжину з місця, на височину, лівим-правим
боком через перешкоду);

• Віджимання (в упорі на підлозі лежачи, в стійці на руках, на брусах,
на гімнастичних кільцях);

• Стійка, ходьба на руках на дистанцію;

• Присідання на одній нозі;

• Бурпі (класичні, комбіновані);

• Підтягування на перекладині і кільцях (батерфляй, кіппінг, ізольовані);

• Вихід силою (на перекладині і кільцях);

• Підйоми корпуса (лежачи або в упорі)

• Групування «носками до поперечини», «коліна до ліктів» на перекладині;

• Підйом по канату (з допомогою ніг і без ніг);

• Вправи на статику (з власною вагою).

7.2.3. Циклічні навантаження:

• Біг;

• Плавання;

• Велосипед;

• Гребля;

• Одинарні або подвійні стрибки через скакалку;

Перелік вправ не є вичерпним. Вправи можуть модернізуватися і доповнюватися в умовах створення завдань КВ. Також використовується спосіб моніторингу фізичної активності, який rрунтується на визначенні ЧСС
при функціонавьних навантаженнях.

7.2.4. Принципи КВ:

1. Функціонапьна варіативність
Функціональна варіативність працює використовуючи залучення всіх видів інтенсивності та методу зміни послідовності виконання безперервних фізичних задач в умовах застосування максимально широкого переліку
фізичних вправ з власною вагою, з вільною вагою, а також із залученням циклічних навантажень.

2. Непередбачуваність виконуваних фізичних завдань.
Принцип непередбачуваності виконуваних фізичних задач, досягаеться шляхом збереження в невідомості, до початку самих змагань, складових та умов інтенсивності, визначення окремнх вправ і їх черговість, які будуть виконуються в загальних комплексних вправах.

7.2.5. Змагання з функціонального багатоборства проводяться в трьох
комллексних вправах у такій послідовності:

- Виионання КВ за приндипом піраміди (драбинка).

- Виконання встановленої кількості повторень КВ за найкоротший час;

- Виконання найбільшої кількості повторень КВ за встановлений час;

7.2.6. Кількість різних вправ в одному КВ не може становити більше 15, куди обов'язково повинні входити вправи з особистою вагою, з вільною вагою та циклічні навантаження, (винятком е КВ1). Вправи необхідно
виконувати максимanьно швидко в послідовності, обумовленої завданням.

7.2.7. Також для максимального і всебічного виявлення функціональних можливостей атлета та захисту здоров'я спортсменів, використовуеться спосіб моніторингу фізичної активності,який rрунтується
на визначенні ЧСС при навантаженнях та та встановлення максимального порога ЧСС який допустимий при виконанні КВ, який визначаеться за формулою 220 мінус вік атлета (далі формула). Формула може коректуватися в залежності від рекамендацій фахівців. У разі привищення максимального порогу, атлетові подається команда, про необхідяість припинення виконання вправи, для відновлення ЧСС в допустимих межах за формулою.

7.2.8. Завдання КВ, що входять в програму змагань, анонсуються шляхом інструктажу для учасників в день змагань не пізніше, ніж за дві години до старту. В інструктаж входить:

✓ ознайомлення з умовами інтенсивності, визначення окремих вправ і їх за черговістю, в усіх трьох КВ;

✓ визначення обмежень по інтенсивності та складності виконуваних вправи щодо вікових категорій;

✓ визначення рухів, умови переходу до наступної вправи. Наочна демонстрація техніки виконання лежить на судді, призначенним Головним суддею змагань. Можливе використання відео-супроводу з демонстрацією
техніки виконання всіх вправ входять до завдання трьох КВ;

✓ стартова і кінцева точка вправ;

✓ стартова і кінцева точка КВ;

✓ обмеження в техніці при використанні обладнання, в разі їх наявності в завданні;

✓ визначення кількості підходів і/ або повторів;

✓ визначення обладнання;

✓ визначення ваги снарядів;

✓ фіксований час роботи або ліміт часу.

7.2.9. Кожен учасник мае право уточнювати умови завдання і техніку у судді який контролюватиме його і фіксувати виконання їм КВ.

7.2.10.На будь-якого учасника, який неправильно використонує або пошкоджує обладнання, яке застосовується під час змагань для будь-якої мети, накладаються дисциплінарні санкції або дисквапіфікація зі змагань.

 

Глава 8. СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ

8.1. Загальні положення.

8.1.1. Суддівська колегія (далі - СК) змагань комплектується із суддів «ФФБ» та / або ОФ (в зanежності від рангу змагань) та затверджується Колегіею судів «ФФБ» або ОФ (далі КС) не пізніше, ніж за 30 днів до
початку змагань.

8.1.2. Голова КС призначає Голову СК, головного суддю, головного секретаря.

8.1.3. Судді, які викликані на суддівство, повинні бути членами «ФФБ», мати примірник правил, відповідну з положенням форму одягу.

8.1.4. Судді повинні знаходитися на місці змагань від початку і до їх завершення.

8.1.5. Судді, які прибули на змагання, до початку технічної наради проходять реестрацію і перевірку наявності у них суддівських атрибутів (форма і т.д.).

8.1.6. Якщо форма судді не відповідає вимогам правил в деяких елементах одягу, то такі судді не призначаються на посаду члена жюрі.

8.1.7. Судді зобов'язані досконanо знати правила і положення про змагання, вміло їх використовувати, а також бути об'ективними і принциповими у своїх рішеннях.

8.1.8. Присутність судців на суддівських семінарах та суддівських нарадах - обов'язкова.

8.1.9. До складу СК входять судді, які мають постійні або тимчасові посади:

а) постійними суддівськими посадами є головинй суддя та його заступники, головний секретар та його заступники;

б) тимчасовими суддівськими посадами є члени жюрі, судді на майданчику, помічники Головного секретаря змагань, суддя-інформатор, суддя на дублюючому протоколі (інформаційному табло), технічний
диспетчер,асистенти.

8.1.8. Призначення суддів на займані тимчасові суддівські посади затверджує Голова СК, або головний суддя.

8.1.9. Склади суддів на майданчику призначаються Головою СК, або головним суддею змагань. Дані про суддів вносяться в лист призначення суддів і в картки спортсмена, які прикріплені до суддів.

8.1.10. Склад суддів під час змагань в групах або потоках є постійним.

8.1.11. Заміна судді на резервного може здійснюватися: у зв'язку з його хворобою, в разі отримання незадовільної оцінки за суддівство.

8.1.12. Судді займають робочі місця за 5 хв. до початку змагань. Старший суддя повинен переконатися в працездатності технічних засобів,а також переконатися в наявності всіх необхідних бланків, протоколів та
карток.

8.1.13. Судді, члени жюрі та асистенти, які знаходяться на майданчику, не повинні приймати їжу, пити і жувати. Члени жюрі можуть брати безалкогольні напої.

8.1.14. Мобільні телефоин суддів, асистентів і членів жюрі повинні бути вимкненими протятом усього робочого часу.

8.1.15. Головний суддя і головний секретар прибувають на місце змагань за добу до дня приїзду учасників і суддів.

8.1.16. Члени СК не мають права змінювати положення про змагання.

8.1.17. Після закінчення змагань Голова СК підписуе протокол результатів змагань.

8.1.8. По закінченню змагань СК затверджує протокол набраних спортсменами очок у цих змаганнях.

8.2. Жюрі.

8.2.1. Контроль за суддівством на змаганнях від пачатку і до закінчення процедури, натородження здійснюе жюрі.

8.2.2. До складу жюрі вхадять судді. Головою жюрі може бути Голова СК, або член СК або головний суддя змагань, або досвідчений суддя серед членів жюрі.

8.2.3. Жюрі має складатися з трьох суддів з різних регіонів (не поширюється на Голову СК).

8.2.4. Функція жюрі - забезпечувати виконаиня технічних правил.

8.2.5. Під час змагань жюрі більшістю голосів може відсторонити будь-якого суддю, якщо його рішення некомпетентні. Але цей суддя має бути попереджений.

8.2.6. Рішення суддів не може ставитися під сумнів, хоча помилки в суддівстві можуть допускатися. У цьому випадку суддя повинен дати пояснеиня про своє рішеиня, що є предметом попередження.

8.2.7. Якщо проти дій судді подано протест, суддя повинен бути попереджений про це. Жюрі не повиино без необхідності тиснути на суддів.

8.2.8. Якщо у суддівстві допущена серйозна помилка, яка суперечить правилам, жюрі може прийняти відповідне рішення для виправлення помилки.

8.2.9. Тільки як вийняток, жюрі більшістю голосів може змінити суддівське рішення, після консультації з суддями, якщо в суддівстві була допущена помилка.

8.2.10. Члени жюрі розміщуються недалеко від змагального майданчика так, щоб вони могли безперешкодно бачити хід змагань. За столом жюрі сидять тільки його члени. Стіл жюрі повинен бути обладнаний мікрофоном. У розпорядження жюрі надаються: положення до змагаиня, лист призначення суддів, таблиця із завданнями КB, стартовий протокол.

8.2.11. Перед початком змагань голова жюрі повинен переконатися, що всі члени жюрі повністю знають свої функції і всі зміни чи доповнення в чинній редакції правил.

8.2.14. Члеин жюрі підписують проміжний протокол результатів. Голова жюрі виставляє результати за зайняте місце в картках спортсмена (учасника) у конкретному КВ.

8.3. Головний суддя та його заступники.

8.3.1. Головний суддя несе відповідальність за якість проведення змагань та суддівство перед організаціею, яка проводить змагання та перед "ФФБ" і ОФ.

8.3.2. Обов'язки головного судді перед початком змагань:

а) перевірка готовності місць змагань, допоміжних приміщень, обладнання, а також інвентарю;

б) проведення технічної наради суддівської колегії спільно з представниками, тренерами;

8.3.3. Для проведення технічної наради головний суддя повинен:

а) підготувати відповідне місце для технічної наради;

б) разом з головою СК скласти список суддів;

в) разом з головою СК призначати суддів на займані тимчасові суддівські посади.

8.3.4. Після технічної наради головний суддя повинен:

а) розмістити інформацію про призначення суддів на дошці змагань;

б) провести інструктаж з лікарем змагань, асистентами, обслуговуючим персоналом.

в) у разі необхідності організувати проведення жеребкування.

8.3.5. Обов'язки головного судді в ході змагань:

1) Разом з головою КС затвердження складу суддів на майданчику, із занесенням їх даних в картку спортсмена;

2) Проведення після кожного дня змагань нарад представників, тренерів і суддів з метою затвердження результатів змагань.

3) вчасне проведення змагань.

8.3.6. Обов'язком головного судді після закінчення змагань е підготовка звіту про змагання і передача його (протягом 3-х днів) у «ФФБ».

8.3.7. За відсутності головного судді його обов'язки виконує один із його заступників (як правило 2-3 людини).

8.3.8. Обов'язки заступників (помічинків) головного судді в кожному конкретному випадку визначає сам головний суддя.

8.4. Головний секретар та йога заступники (помічники).

8.4.1. Головний секретар працює під керівництвом головного судді і виконує такі обов'язки:

- бере участь у роботі мандатної комісії;

- готує, обробляє і поширює суддівську документацію;

- інструктує і керує роботою секретарів змагань та працівників секретаріату;

- контролює якість оформлення протоколів змагань та проводить підрахунки індивідуальних та командних результатів;

 - надає інформацію про хід змагань судді-інформатору, представникам команд, представникам засобів масової інформації;

- оформлює акти встановлених світових, європейських і націонanьних рекордів, готує матеріали до звіту про змагання;

- перед початком змагань кожній віковій категорії готує для жюрі екземпляри стартових протоколів, лист призначення суддів, протоколи результатів;

- заповнює список учасників у кожній віковій категорії, виробляє копії та роздає для всіх старших суддів у конверті разом з іншими необхідними протоколами і документами.

8.4.2. Головний секретар працює з суддівською документацією, яку умовно поділяють на підготовчу, основну і заключну.

8.4.3. До підготовчої документації входять: положення про змагання, іменні заявки, заяви представників команд або спортсменів, таблиці із завданнями КВ, правила змагань, бланки карток спортсменів з внесеними завданнями КВ.

8.4.4. До основної документації відносяться: протокол про склад учасників, лист призначення суддів, протоколи жеребкування, робочі протоколи проведення змагань, картки спортсменів (картки учасників), письмові протести і рішення по них. У заключній документації відносяться: акти рекордів, витяги з протоколів, підсумковий протокол змагань, звіт
головного судді про змагання, звіт лікаря змагань.

8.4.5. Обов'язки заступників (помічників) головного секретаря в кожному конкретному випадку визначає сам головний секретар.

8.5. Виконавчий директор.

8.5.1. Виконавчий директор на змаганнях призначається призидією «ФФБ» або ОФ. Його функції може виконувати головний суддя змагань. Виконавчий директор відповідає за технічне і організаційне забезпечення змагань.

8.5.2. Технічний контрольний лист.
Технічний контрольний лист повинен бути заповнений Виконавчим директором. Такий контрольний лист повинен бути спрямований до президії «ФФБ» або ОФ. Вимоги, перераховані нижче, які Виконавчuй директор змагання повинен виконати, вважаються мінімanьними. У разі виникнення ускладнень з виконанням цих вимог, організатору потрібно повідомити про
них до президії «ФФБ» або ОФ.

8.5.3. Відповідальність за забезпечення безпеки учасників, СК, глядачів, гостей змагань під час проведення спортивного заходу, лежить на виконавчому директорові.

8.6. Місце проведення змагання.

- Місце проведення змагання повинно мати достатньо місця, щоб могли розміститися глядачі та учасники. Якщо на майданчику недостатньо місця, тоді жюрі та судді можуть розташовуватися 6іля майданчина, в зручному для огляду майданчика місці;

- Дошка змагань (екран) для демонстрації xoдy змагань (дубль-протокол);

- Обладнання, на якому буде проводитися змагання, має бути схвaлено «ФФБ».

8.7. Посадові особи.

8.7.1. Виконавчий директор повинен призначити виконавців у достатній кількості, щоб забезпечити ефективну роботу.

8.7.2. Список посадових осіб:

а) адміністратор церемонії нагородження;

б) асистенти, які встановлюють обладнання та інвентар (бажано 2-3 взаємозамінні бригади). Займаються підтриманням технічного порядку на змаганнях. Асистенти повинні бути одягнені в однаковий спортивний одягі
спортивне взуття;

в) комп'ютерний секретар.

8.7.3. Організатор (Виконавчий директор) зобов'язаний підтвердити (по вище вказаним пунктам) готовність до змагань і надати призидіі «ФФБ» або ОФ не пізніше, ніж за один місяць наступний документ:

Я, , підтверджую, що вище зазначені вимоги будуть дотримані мною під час проведення змагання

Підпис органіsатора. Дата.
Адреса Тел Факс.

8.8. Судді на майданчику.

8.8.1. До складу суддів на майданчику входять: старший суддя і по одному судді прикріпленому до кожного спортсмена, які мають рівні права з оцінки виконання вправ атлетами.

8.8.2. Судді на майданчику зобов'язані: проводити перевірку екіпіровки, оцінювати правильність виконання
змагальних вправ при суддівстві на майданчику, стежити за часом виконання завдання, стежити за показниками ЧСС, фіксувати результат в картці спортсмена (див. розд. «Суддівство»), спостерігати за правильністю
встановлення ваги і розташуванням інвентарю.

8.8.3. Обов'язками старшого судді є: контроль за правильністю розміщення обладнання та інвентарю відповідно до завдання КВ, за екіпіровкою учасників, порядком на майданчику і поблизу неї, управління асистентами на майданчику в ході змагань, загальна подача команд, фіксація і контроль часу.

8.9. Комп'ютериий секретар.

8.9.1. За день до початку змагань налаштовує разом з технічним персоналом інформаційно-статистичну комп'ютерну програму.

8.9.2. За результатами жеребкування коригує інформацію про спортсменів в програмі. Вносить інформацію відповідно до ходу проведення змагань.

8.9.3. Забезпечує висвітлення поточної інформації про хід змагання на моніторах і мультимедійних екранах, у разі наявності таких функціональних можливостей.

8.9.4. Під час і по завершенню змагань у групі (потоці) перевіряе разом з секретарем інформацію.

8.9.5. Виводить на друк результати змагань кожної групи (потоку).

8.9.6. По завершенню змагань разом з головним секретарем готує звітну документацію.

8.10. Суддя-іиформатор.

8.10.1. Для більш цікавого проведення змагань може призначатися суддя-інформатор, який інформує глядачів, суддів, учасників та тренерів за програмою, ходом змагань, рекордів, проміжних і кінцевих результатів спортсменів, подання призерів змагань в ході процедури нагородження, а також осіб, які їі проводять. Суддя-інформатор призначаеться з осіб, які мають здібності диктора.

8.10.2. Оголошення судді-інформатора не повинні заважати роботі секретаря або спортсменам.

8.11. Технічний диспетчер.

8.11.1. Технічний диспетчер (ТД) призначаеться з числа досвідчених суддів. У його обов'язки входить участь у процедурі перевірки екіпіровки із занесенням результатів обстеження в картку спортсмена (учасника), контроль за дотриманням порядку на підготовчому майданчику, в місці підготовки учасників змагань до виходу на майданчик. ТД контролює вихід на майданчик саме тих спортсменів, яких викликали, і використання ними тільки тієї екіпіровки, яка перевірена.

8.12. Медичне забезпечения змагань.

8.12.1. Кожен спортсмен має право на отримання медичної допомоги під час змагань. Надання необхідної медичної допомоги може бути ініційовано суддями, спортсменом або лікарем, без узгодження з суддями і спортсменом.

8.12.2. При отриманні травм, які впливають на подальше виконання КВ, старший суддя може зупинити виконання спортсменом КВ і направити спортсмена (у супроводі судді при учаснику) для отримання медичної допомоги.

8.12.3. У випадках, коли лікар знімає спортсмена зі змагань (якщо при цьому не було порушення Правил) спортсмену оголошуеться «поразка».

8.12.4. Судді забороняється відмовляти спортсмену в бажанні під час виконання КВ звертатися до лікаря, однак у цьому випадку час не зупиняеться.

8.12.5. У разі якщо спортсмен самостійно без дозволу судді, залишає майданчин під час виконання ним КB для отримання медичної допомоги, суддя не перешкоджає цьому, при цьому час на виконання КB не зупиняється.

8.12.6. У всіх випадках при зверненні спортсмена до лікаря рішення «про можливість» або «неможливості» спортсмена продовжувати виступ приймає лікар змагань.

8. 12.7. Лікар змагання підпорядковується Головному судді змагань.
Обов'язки лікаря:

1) Перед початком змагань:
- Перевірити наявність у спортсменів допуску лікаря до участі в змаганнях встановленої форми;
- Перевіритх санітарно-гігієнічний стан місць змагань та обладнання.

2) Під час змагань:
- Здійснювати медичний контроль за станом учасників змагань;
- Приймати рішення про «можливість (неможливість)» подальшої участі в змаганнях спортсмена, що отримав травму або звернувся за медичною допомогою;
- Надавати медичну допомогу учасникам змагань у разі отримання Травми;
- Контролювати санітарно-rігієнічний стан місць змагань та обладнання.

3) По закінченню змагань:
- Підготувати звіт про медико-санітарне забезпечення змагань.

8.12.8. Лікар має право вимагати зупинення виконання КВ учасником і надання медичної допомоги без узгодження з суддями, звернувшись безпосередньо до Головного судді.

8.13. Загальні вимоги.

8.14.1. Під час змагань знаходитися на майданчику дозволяється тільки атлетам, членам жюрі, суддям, технічному диспетчеру і асистентам. Під час виконання КВ тільки атлетам, асистентам і суддям дозволяється перебувати
на майданчику. Тренери залишаються в межах місця, визначеного для них СК. Заборонено пересування на майданчику змагань, коли змагання не відбуваються.

8.14.2. Відповідальність за рішення, прийняті в разі помилки в установці ваги штанги або розміщення та підготовки обладнання, лежить виключно на старшому судді. Його рішення повідомляється секретарю, який дає відповідне оголошення.

8.14.3. Асистенти не повинні допомагати атлетові у встановленні вихідного положення для будь-якої вправи.

8.14.4. Якщо під час розминки або змагань атлет скаржиться на травму або його здоров'ю загрожує небезпека, лікар має право на огляд атлета. Якщо лікар вважає, що атлетові не варто продовжуватх змагання, він повинен повідомити свою думку жюрі та представнику команди. Лікар повинен навести докази, перш ніж зняти атлета зі змагань.

8.14.5. Будь-який атлет або тренер, який порушує порядок біля майданчина для змагань, що призводить до дискредитації спорту, повинні офіційно попереджуватися. Якщо порушення продовжується, жюрі, а в його відсутність - судді, можуть дискваліфікувати атлета або тренера і змусити їх покинути змагання. Представник команди повинен бути офіційно 

проінформований про попередження і дискваліфікації.

8.14.6. Жюрі та судді мають право негайно дискваліфікувати спортсмена, якщо вони вважають, що було серйозне порушення правил. Представник команди повинен бути негайно проінформований про це.

8.14.7. Участь у прес-конференції. Кожен учасник змагання зобов'язаний прибути для участі у прес-конференції для засобів масової інформації відразу після, або протяroм 15 хвилин після закінчення виступу змагання, незалежно від того, чи є він/вона переможцем або переможеним. Учасник повинен бути одягнений в футболку чи майку, в якій приймав
участь у змаганнях.

8.14. Протести.

8.15.1. На змаганнях всі протести на суддівські рішення, скарги, що стосуються ходу змагань або проти будь-яких осіб, що беруть участь у змаганнях, повинні подаватися в жюрі у письмовому вигляді.

8.15.2. Протест або скарга повинні передаватися представником (тренером) команди голові жюрі. Це має бути зроблено відразу ж за дією, на яке подається протест або скарга.

8.15.3. Якщо необхідно, жюрі може припинити змагання і розглянути заяву для прийняття рішення.

8.15.4. Після розгляду та досягнення вердикту більшістю голосів членів жюрі, голова інформує про нього.

8.15.5. Вердикт жюрі є остаточним.

 

Глава 9. СУДДІВСТВО

9.1. Загальні правила суддівства.

9.1.1. Суддів на майданчику має бути з розрахунку по одному судді біля кожного виступаючого спортсмена, і один старший суддя на майданчику.

9.1.2. Старший суддя відповідає за подачу необхідних сигналів у всіх трьох КВ.

9.1.3. Суддя може перебувати в такому місці на майданчику біля атлета, яке він вважає найбільш зручним для контролю та фіксації виконання КВ.

9.1.4. Перед змаганнями судді повинні переконатися, в тому що:

а) майданчик і змагальне обладнання відповідає правилам, і знаходиться в певному місці, згідно завдання КВ.

б) костюм, взуття та особиста екіпіровка атлетів відповідають правилам.

в) вимірювальний прилад ЧСС одягнений на спортсмена та чи він працює.

9.1.5. Під час змагань всі судді повинні здійснювати контроль за тим, що:

а) вага відповідає тому, яка оголошена секретарем. Решту обладнання та інвентар розташований і відповідає для виконання фізичних завдання передбачених в конкретному КВ. Для цієї мети кожен суддя біля спортсмена повинна бути забезлечена карткою спортсмена (учасника), до якої входить таблиця фіксації виконання завдань КВ.

6) костюм та особисті обладнання атлета, який знаходиться на майданчику, точно відповідають записам у протоколі перевірки форми. Якщо хто-небудь із суддів сумнівається в чесності атлета, він повинен після завершення комллексу вправ повідомити старшому судді лро свою підозру. Голова жюрі може потім знову перевірити форму атлета. Якщо атлет має те, що заборонено, то тоді в цьому випадку він буде негайно дискваліфікований.

9.1.6. Під час виконання атлетом КВ, суддя повинен стежити за технікою правильного виконання кожного руху.

9.1.7. Вести підрахунок виконаних повторень в слух, з парaлельною письмовою фіксацією даних у таблиці завдань КВ.

9.1.8. Стежити за ЧСС спортсмена і повідомляти про наближення до верхнього порогу показників за формулою.

9.1.9. Повідомляти спортсмена про витрачений час та залишок часу відповідно до завдання виконання КВ.

9.1.10. Судді повинні утримуватися від коментарів і не отримувати будь-які документи або словесні пояснення щодо ходу змагань.

9.1.11. Суддя не повинен робити спроби влливати на рішення інших суддів.

9.1.12. Старший суддя може радитися з іншими суддями, з жюрі або іншими офіційними особами, якщо це необхідно у порядку ведення змагань.

9.1.13. Після завершення виконання завдання КВ в групі (потоці), старший суддя повинен підписати проміжний протокол результатів чи інші документи, де потрібен його підпис.

9.1.14. Обрання судді на посаду старшого судді в одній групі (потоці), не повинно заважати його обранню суддею на майданчику в іншій групі (потоці).

9.2. Обов'язки суддів.

9.3. Робочий протокол змагань.

9.3.1. Судді повинні занести в протокол по порядку жеребкування прізвище та ім'я кожного учасника, його представництво (з якої команди), дату і рік народження.

9.4. Картка спортсмена (учасника).

9.4.1. Початкові дані заповнюються секретарем. У картку учасника заноситься номер, прізвище та ім'я спортсмена, назва команди, дата і рік народження, прізвище тренера, спортивне товариство (клуб), дані про суддю біля спортсмена, таблиця завдань КВ, максимальний показник ЧСС за формулою, результати перевірки екіпіровки.

9.4.2. Картка спортсмена (учасника) відразу ж після реестрації передається назначеному біля спортсмена судді. По ходу проведення змагання, у вказаній вище картці вносяться результати про виконання завдання, з відповідним підкріпленням підписами судді, який біля спортсмена, головою жюрі та головним суддею змагань.

 

Глава 10. АНТИДОПІНГОВІ ПРАВИЛА

10.1. Загальні положення.

10.1.1. «ФФБ» повністю визнає і підпорядковується Всесвітньому антидопінговому кодексу. «ФФБ» зобов'язується враховувати всі поправки Всесвітнього антидопінгового кодексу. Антидопінгові правила, є регламентуючими умовами проведення спортивних змагань.

10.1.2. Спортсмени та інші особи зобов'язані виконувати справжні правила в якості умови для участі в змаганнях і керуватися ними.

10.1.3. Ці антидопінгові правила покликані зберегти те, що являє істотну цінність для спорту, часто називають «духом спорту» і є сутністю Олімпійського руху та принципу чесної гри. Дух спорту - це прославлення людського духу, тіла і розуму.

10.2. Застосування антидопінгових правил.

10.2.1. Справжні Антидопінгові правила поширюються на «ФФБ», ОФ і всіх учасників змагань «ФФБ».

10.2.2. «ФФБ» несе відловідальність за те, щоб всі тестування спортсменів федерації, що проводяться на національному рівні, відповідали справжнім антидопінговим правилам. Справжні Антидопінгові правила застосовуються щодо всіх перевірок на допінг, що проводяться під юрисдикціею «ФФБ» і ОФ.

10.2.3. Порушення антидопінгових правил.

10.2.4. Присутність забороненої речовини, їі метаболітів або маркерів у пробах спортсмена.

10.2.5. Особистим обов'язком кожного спортсмена є недопущення потрапляння заборонених субстанцій в його організм. Відповідальність за виявлення забороненої речовини, її метаболітів або маркерів у пробах несе особисто спортсмен. Відповідно, для встановлення факту порушення антидопінгових правил не обов'язково наявність наміру, помилки, недбалості або обізнаності спортсмена про застосування заборонених субстанцій або методів.

10.2.6. Згідно з правилом суворої відповідальності, щоразу, коли в пробі спортсмена виявлена заборонена речовина, вважаеться, що відповідальність за це несе спортсмен і має місце порушення антидопінгових правил. Порушення має місце незалежно від того, використовував спортсмен заборонену речовину навмисно чи ненавмисно, по халатності або у зв'язку з помилкою. Однак спортсмен може уникнути санкцій або пом'якшити їх, якщо доведе, що невинен або його вина незначна, або за особливих обставин спортсмен не мав наміру поліпшити результати свого виступу.

10.2.7. Правило суворої відповідальності при виявленні забороненої речовини в пробі, взятій у спортсмена, з одного боку, і можливість пом'якшення застосовуваних до спортсмена санкцій за особливих обставин, з іншого, забезпечують розумний бanанс між ефективним примусом до дотримання антидопінгових правил на благо всіх чесних спортсменів і
справедливим підходом у виняткових обставинах. Тобто, в тих випадках, коли заборонені речовини потрапляють в організм спортсмена не з його вини чи недбалості, або ж коли його вина чи ступінь недбалості незначні.

10.2.8. Достатнім доказом порушення антидопінгових правил відповідно є будь-який з таких виладків: присутність забороненої речовини, їі метаболітів або маркерів у пробі «А», взятої у спортсмена. У випадку, якщо спортсмен відмовився від аналізу проби «В» і проба «В» не досліджувалася; або якщо проба «В» була досліджена і результат анanізу проби «В» підтвердив присутність забороненої речовини, її метаболітів або маркерів, виявлених у взятій у спортсмена пробі «А».

10.2.9. За винятком тих субстанцій в Забороненому списку ВАДА, для яких встановлено спеціальний кількісний поріг, наявність забороненої речовини, її метаболітів або маркерів в будь-якій кількості в взятої у спортсмена пробі вважається порушенням антидопінгових правил.

10.2.10. Як виняток із загального правила, в забороненому списку ВАДА або міжнародних стандартах можуть бути встановлені специфічні критерії для оцінки заборонених субстанцій, які можуть з'явитися в організмі ендогенно.

10.2.11. Використання або спроба використання спортсменом забороненої речовини або забороненого методу.

10.2.12. Особистим обов'язком кожного спортсмена є недопущення потрапляння заборонених субстанцій в його організм. Відповідно, для встановлення факту порушення антидопінгових правил у зв'язку з використанням забороненої речовини або забороненого методу не обов'язкова наявність наміру, помилки, недбaлості або обізнаності спортсмена про їх застосування.

10.2.13. При використанні забороненої речовини або забороненого методу не має значення, привело воне до успіху або було невдanим. Для встановлення факту порушення антидопінгових правил достатньо наявності факту використання або спроби використання забороненої речовини або забороненого методу.

10.2.14. Відмова від надання або ненадання проб без поважної причини після отримання офіційного повідомлення відповідно до даних антидопінгових правил, а також будь-яке інше ухилення від здачі проб.

10.2.15. Фальсифікація або спроба фальсифікації на будь-якому етапі допінг контролю, потрапляє під порушення антидопінгових правил.

10.3. Володіння забороненими речовинами і методами.

10.3.1. Володіння спортсменом будь-якими забороненими речовинами або будь-яким забороненим методом, за винятком випадків, коли спортсмен довів, що таке володіння відповідає дозволу на терапевтичне використання або має інші виправдані обrрунтування.

10.3.2. Володіння персоналом спортсмена, який знаходиться в контакті зі спортсменом або бере участь у проведенні змагання або тренувань, будь-яких заборонених методів або будь-якої забороненої речовини. За винятком випадків, коли персонал спортсмена довів, що таке володіння відповідає дозволу на терапевтичне використання, або мае інші виправдані
обгрунтування.

10.3.3. Розповсюдження чи спроба поширення забароненої речовини або забороненого методу.

10.4. Тести. Кількість і типи тестів.

10.4.1. Серед всіх заходів санкціонованих «ФФБ», визначаеться кількість і типи тестів, які повинні бути проведені, що фіксуеться в положеннях до змагань. На заходах, на яких «ФФБ» делегував повноваження ОФ, «ФФБ» дає інструкції по кількості і типам тестів, які повинні бути проведені. Тестуванню можуть бути піддані спортсмени вибірково (за
принцином жеребкування), спортсмени посіли призові місця, або всі спортсмени включені в заявки та/або стартовий протокол.

10.4.2. Перевірка атидопових результатів.

10.4.3. Міжнародні стандарти ВАДА передбачають, що за певних обставин лабораторії повинні повідомляти про присутність заборонених субстанцій імовірно ендогенного походження як про атидоповий результат аналізу, вимагає подальшого дослідження.

10.5. Гематологічні дані.

10.5.1. Кров, що залишилася зберігається анонімно і згодом знищуються. Цифрові показники гематологічних параметрів переходять у власність «ФФБ» і стають частиною банку гематологічних даних ВГО «ФФБ». Ці дані можуть бути відповідним чином використані в антидопінгових цілях.

10.6. Санкції до спортсменів, викритих у застосуваниі допінгу.

10.6.1. Порушення антидопінгових правил, виявлене в процесі змагaньного тестування, автоматично веде до анулювання результатів спортсмена в цих змаганнях зі всіма витікаючими з цього, зокрема вилучення всіх медaлей, очок та призів.

10.6.2. При першому виявленні заборонених засобів (за винятком симпатоміметичних препаратів, таких як ефедрин та його похідні) він дискваліфікуеться на 2 роки, при повторному - довічно. У разі прийому симпатоміметиків в перший раз - дисквaліфікація на 6 місяців, у другій на 2 роки, в третій - довічно. При цьому покаранню піддаеться також тренер і лікар,який спостерігав за спортсменом.

10.7. Термін давності.

10.7.1. Щодо спортсмена або іншої особи не може бути розпочато ніяких процедур у зв'язку з порушенням антидопінгових правил, якщо він або вона не були повідомлені про факт порушення антидопінгових правил або якщо не було зроблено спроб здійснити таке повідомлення протягом десяти років з дати можливого порушення anтидопінгових правил.

10.8. Апеляції.

10.8.1. Рішення, на які можуть подаватися апеляції: на рішення, прийняті відносно порушень aнтхдопінгових правил, можуть подаватися апеляції. Під час розгляду aпеляції рішення залишаються в силі, якщо інакше не вирішує орган, який розглядає апеляції.

10.8.2. Апеляції на рішення з приводу порушень антидопінгових правил, наслідків і тимчасових усунень.

Апеляції можуть бути подaні на:
- рішення про те, що мало місце порушення антидопінгових правил;
- рішення про накладення сaнкцій за порушення антидопінгових правил;
- рішення про те, що не мали місце порушення антидопінгових правил;
- рішення про те, що розгляд факту порушення антидопінгових правил не може бути продовжений з процедурних причин (включаючи, наприклад, наявність медичного рецепту);
- рішення про порушення заборони на участь під час дискваліфікації;
- рішення застосувати тимчасове відсторонення на підставі Попередніх слухань.

10.8.3. Апеляції, що стосуються спортсменів міжнародного рівня.
Якщо порушення відбулося під час міжнародного спортивного заходу або якщо запучені спортсмени міжнародного рівня, то апеляція на винесене рішення повинна подаватися виключно в САС в узгодженні з можливостями цього суду.

10.8.4. Апеляції, що стосуються спортсменів національного рівня.
У випадках, що стосуються спортсменів націонапьного рівня, aпеляція на рішення може подаватися в незалежну неупереджену організацію, як це визначено кожної національної антидопінгової організації.

10.8.5. Правила подачі таких aпеляцій повинні відповідати таким принципам:
✓ Проведення своечасних слухань.
✓ Неупередженість, і незалежність комісії, що здійснюе слухання.
✓ Право бути представленими адвокатом за свій рахунок.
✓ Своєчасне обгрунтоване рішення у письмовій формі.
Остаточний термін подачі aпеляції не пізніше двадцять одного (21) дня з дня прийняття рішень з приводу порушень антидопінгових правил.

Please publish modules in offcanvas position.