Устав

СТАТУТ ВСЕУКРАІНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БАГАТОБОРСТВА УКРАЇНИ"

РОЗДІЛ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
РОЗДІЛ 2.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ
РОЗДІЛ 3.
МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ
3.1. Мета Організації
3.2. Принципи Федерації
3.3. Роль і місія Федерації
3.4. Напрями діяльності Федерації
РОЗДІЛ 4.
ЧЛEHCTBO У ФЕДЕРАЦІЇ
4.1. Загальні положення
4.2. Права членів Федерації
4.3. Обов'язки членів Федерації
4.4. Припинення членства Федерації
4.5. Тимчасове або постійне виключення з членства
4.6. Обов'язки Федерації щодо членів
4.7. Почесні члени Федерації
РОЗДІЛ 5.
КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦЇ
5.1. Конгрес Федерації
5.2. Президія Федерації
5.3. Президент Федерації
5.4. Генеральний секретар
5.5. Перший Віце-президент та Віце-президенти
5.6. Комітети
5.7. Комісії
5.8. Контрольно-ревізійна комісія
5.9. Порядок звітування керівних органів Федерації перед його членам
5.10. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Федерації та розгляду скарг Федерації та розгляду скарг
РОЗДІЛ 6.
ВИБОРИ
6 1 Загальні положення
6.2. Вибори до Президії Федерації
6.3. Вибори в комітети Федерації
6.4. Припинення повноважень виборних посадових осіб

РОЗДІЛ 7.
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФЕДЕРАЦІЇ
РОЗДІЛ 8.
ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ
РОЗДІЛ 9.
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА СИМВОЛІКА ФЕДЕРАЦІЇ
РОЗДІЛ 10.
ФІНАНСИ ФЕДЕРАЦІЇ
10.1. Джерела фінансування
10.2. Звітний період
РОЗДІЛ 11.
НАГОРОДИ І ПРЕМІЇ ФЕДЕРАЦІЇ
РОЗДІЛ 12.
ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ
РОЗДІЛ 13.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ
РОЗДІЛ 14.
ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БАГАТОБОРСТВА УКРАЇНИ» (далі за текстом - Федерація) - це громадське об'еднання, засновниками якого є фізичні особи. Федерація створена для сприяння розвитку функціонального багатоборства, у відповідності щодо мети, завдань, структури, статутних вимог Федерації.

Федерація була створена відповідно до рішення Установчих зборів засновників ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ФЕДЕРАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БАГАТОБОРСТВА УКРАЇНИ" від 08.12.2014 року (Протокол N 1) та зареєстрована реєстраційною службою Вишгородського районного управління юстиції у Київській області.

Федерація у сво'їй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про громадські об'єднання» та «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців», іншими нормативно-правовими актами України, а також цим Статутом.

1.2. Найменування Організації:

українською мовою:
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФЕДЕРАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО БАГАТОБОРСТВА УКРАЇНИ", скорочене: "ФФБ" ;

англійською мовою:
повне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "FEDERATION OF FUNCTIONAL MULTIATHLON", скорочене: "FFM";

російською мовою:
понне: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІАЦІЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО МНОГОБОРЬЯ УКРАИНЫ", скорочене: "ФФМ".

РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. 3 моменту державної реєстрації у встановленому законодавством порядку Федерація набуває статусу юридичної особи, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банків, в тому числі і іноземній валюті.

2.2. Федерація є неприбутковою організацією.

2.3. Федерація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор, яка затверджується відповідно до Статуту та підлягає реєстрації у порядку, встановленому законодавством України).

2.4. Федерація користується рівними правами з іншими громадськими об'єднаннями і несе обов'язки, пов'язані з її діяльністю, має печатку з власним найменуванням, бланки, штампи та інші реквізити.

2.5.Федерація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.

2.6.Федерація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

2.7. Федерація може набувати всеукраїнського або міжнародного статусу у порядку, визначеному законодавством.

РОЗДІЛ 3. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ФЕДЕРАЦІЇ

3.1. Мета Федерації:

3.1.1. Метою Федерації є розвиток функціонального багатоборства та функціонального тренінгу, як одних із засобів досягнення фізичної та духовної досконалості людини, становлення даного виду спорту для розвитку населення, з тим, щоб сприяти створенню мирного суспільства, яке зацікавлене в збережеині людської гідності, а також зміцнення міжнародного спортивного співробітиицтва між державами та міжнародними спортивними організаціями.
Для досягнення своєї мети, Федерація ставить перед собою наступні завдання:
- розвиток, організація і контроль функціонального багатоборства та функціонanьного тренінгу на всеукраїнському та міжнародному рівні;
- розроблення Правил і положень з технічних питань і з питань проведення змагань;
- контроль та регулювання проведення змагань з функціонального багатоборства на всеукраїнському та міжнародному рівні;
- ведення різних перегoворів про співпрацю, а також організацією проведення змагань на всеукраїнському та міжнародному рівні, та іншими важливими подіями;
- впровадження в програму зовнішнього незaлежного оцінювання обов'язкову оцінку здачі загально-фізичної підготовки учнями;
- розвиток функціонального багатоборства та функціонального тренінгу на міжнародній арені;
- забезпечення безпеки та охорони здоров'я спортсменів і офіційних осіб;
- боротьба з допінгом;
- впровадження використання вимірювanьних приладів частоти серцевих скорочень в тренуваннях та на змаганнях;
- боротьба з корупцією та підкупом посадових осіб;
- контроль за проведенням заходів, пов'язаних з функціональним багатоборством;
- розвиток та популяризація спеціапізованих спортивних майданчиків і залів для функціонального тренінгу;
- контроль та підтримка діяльності членів Федерації;
-підтримка членів Федерації у сприянні розвитку функціонального багатоборства;
-сприяння розвитку та вдосконалення спеціалізованого спортивного обладнання для функціонального тренінгу;

3.2. Принципи Федерації:

3.2.1. Федерація керується такими принципами:
1) Принцип поваги прав і основних свобод людини;
2) Принцип рівних можливостей, незалежно від раси, статі, релігії, політичних або інших переконань, займатися даним видом спорту, як фактор покращення якості життя в національному та міжнародному плані;
3) Принцип співробітництва між державами;
4) Принцип сумлінного виконання зобов'язань;
5) Всеукраїнське і міжнародне вдосконалення та розвиток функціонального багатоборства;
6) Значна роль державних органів у підтримці функціонального багатоборства;
7) Принцип «Раігріау» - повага і дотримання правил справедливої гри.

3.3. Роль і місія Федерації:

3.3.1. Роль Федерації - керівництво функціональним багатоборством і його розвиток.

3.3.2. Федерація заохочує організацію і розвиток даного виду спорту, забезпечує регулярне проведення спортивних змагань. Федерація підтримує всі ініціативи для забезпечення миру і злагоди;
- Підтримує всі ініціативи для забезпечення миру і злагоди;
- Забезпечує рівні умови для різних відокремлених підрозділів, окремих осіб без розмежування за расою, кольором, статтю, релігії або політичних переконань;
- Захищає і забезпечує проведення змагань згідно з принципами «Чесної гри»;
- Виступає проти будь-яких форм політичних або релігійних дискусій або демонстрацій в рамках Федерації;
- Веде всеукраїнський та міжнародний реєстр рекордів і перевіряє їх коректність;
- Захищає спільні інтереси і забезпечує взаємну повагу і згуртування між Федерацією та її відокремленими підрозділами.

3.3.3. Федерація може виступати ініціатором створення міжнародної громадської організації з функціонального багатоборства.

3.3.4. При веденні своєї діяльності, Федерація підкоряється основним принципам олімпізму. Це підтверджує ключові цінності спорту і зберігає його автономію.

3.3.5. Федерація сприяє популяризації та розвитку функціонального багатоборства як виду спорту, який пристосований для всіх вікових категорій людей, підтримує здоров'я і забезпечує згуртованість на благо всім зацікавленим особам.

3.4 Напрями діяльності Федерації.

3.4.1. Для реалізації мети Федерація здійснює таку діяльність:
Діяльність в сфері:
Видання і Публікації:
- видання книг, брошур, буклетів, словників, енциклопедій, атласів, карт і діаграм; видання газет, журналів і періодичних видань, каталогів та інших видів друкованих видань, а також видання програмних продуктів що стосується функціонального багатоборства та функціонального тренінгу.

3.4.2. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

3.4.3. Наука:
Діяльність Ферерації в проведенні наукових досліджень і розробок:
• Фундаментальні дослідження: наукова теоретична та експериментальна діяльність, спрямована на одержування нових знань про функціональний тренінг.
• Прикладні дослідження: роботи, спрямовані на одержання нових знань із метою практичного їх використання, а також для розроблення технічних нововведень в функціональне багатоборство та функціональний тренінг;
• Експериментальні розробки: систематична діяльність, яка спирається на наявні знання, придбані в результаті досліджень чи практичного досвіду, спрямована на виробництво нових матеріалів, продуктів чи пристроїв, впровадження нових процесів, систем та послуг для функціонального багатоборства та функціонального тренінгу.

3.4.4. Члени:
- діяльність спортивних команд і клубів,
- діяльність незалежних атлетів,
- діяльність спортивних тренерів, які надають спеціалізовані послуги з підтримки учасників спортивних заходів і змагань;
- діяльність спортивних суддів;
- операторів арен і стадіонів;
- інша діяльність з організації, сприяння проведення й управління спортивними заходами.

3.4.5. Спеціалізовані спортивні об'єкти:
- діяльність спортивних об'єктів із проведення спортивних заходів з функціонального багатоборства та функціонального тренінгу;
- діяльність спортивних клубів, професійних, напівпрофесійних або аматорських, які надають своїм членам можливість брати участь у спортивних заходах з функціонального багатоборства;
- діяльність фітнес-центрів.

3.4.6. Заходи:
• діяльність зі сприяння та підготовки спортивних заходів з функціонального багатоборства та функціонального тренінгу при наявності або відсутності спортивних споруд;
• функціонування закритих і відкритих об'єктів із проведення спортивних заходів (відкритих і закритих, із сидіннями для глядачів чи без них);
• організація та проведення спортивних заходів просто неба й у приміщеннях для професіоналів або аматорів;
• спортивне навчання у групах та індивідуально;
• діяльність із надання освіти у сфері спорту, функціонального багатоборства та функціонального тренінгу.

РОЗДІЛ 4. ЧЛЕНСТВО У ФЕДЕРАЦІЇ

4.1 Загальні положення.

4.1.1. Членами Федерації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку та активно сприяють виконанню статутних завдань Федерації. Членство в Федерації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Федерації.

4.1.2. Президія Федерації приймає рішення про прийняття особи в члени Федерації та вносить відповідний запис у Реєстр членів Федерації не пізніше ніж через два місяці після одержання письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов'язання виконувати Статут, а також згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до статутних завдань і чинного законодавства.

4.1.3. Президія Федерації має право відмовити у прийнятті особи в члени Федерації.

4.1.4. Президія Федерації має право делегувати право прийняття в члени Федерації відокремленим підрозділам Федерації.

4.2 Права членів Федерацій:

4.2.1. Члени Федерації користуються правами, які надаються Статутом, положеннями, регламентами та рішеннями, прийнятими органами Федерації.

4.2.2. Члени Федерації мають право вільно обирати через своїх делегатів органи управління, висувати кандидатури та бути обраними до складу органів Федерації;

4.2.3. Брати участь в управлінні Федерації через обраних за їх участю делегатів або членів органів Федерації;

4.2.4. Отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності Федерації;

4.2.5. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Федерації;

4.2.6. Висувати кандидатів на вибори до керівних органів Федерації.

4.2.7. Члени Федерації мають право за своїм бажанням готувати пропозиції до відповідних комітетів, коли вважають за потрібне внесення змін до Правил та положень з технічних питань та з питань проведення змагань.

4.2.8. Брати участь у Програмі розвитку Федерації.

4.2.9. Приймати участь у Календарних заходах Федерації.

4.2.10. Добровільно припиняти членство в Федерації.

4.2.11. Виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Федерації.

4.2.12. Сприяти виконанню статутних завдань Федерації.

4.2.13. Пропагандувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Федерації.

4.2.14. Сплачувати членські внески.

4.2.15. Виконувати вимоги керівних органів Федерації, відокремленого підрозділу, у якому член Федерації перебуває на обліку, щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.

4.3 Обов’язки членів Федерації:

4.3.1. Члени зобов'язані прийняти і повністю виконувати вимоги Статуту Федерації та Правил, положень з технічних питань та з питань проведення змагань, а також антидопінгового політику.

4.3.2. Члени Федерації зобов'язані приймати і виконувати рішення Конгресу, Президії та інших органів Федерації;

4.3.3. Забезпечувати розвиток функціонального багатоборства та функціонального тренінгу. Сприяти в організації проведення змагань та спортивних заходів з функціонального багатоборства.

4.3.4. Вносити щорічний членський внесок, розмір якого визначено Президією Федерації.

4.3.5. Члени Федерації приймають участь в календарних заходах Федерації.

4.3.6. Зберігати хорошу репутацію та інформувати Федерацію про шляхи розвитку функціонального багатоборства.

4.3.7. Відповідати на всі запити Федерації, включаючи анкети.

4.3.8. У терміновому порядку, керівник відокремленого підрозділу повинен повідомляти Президента Федерації, щодо будь-яких змін пов’язаних з діяльністю відокремленого підрозділу Федерації.

4.4 Припинення членства у Федерації:

4.4.1. Припинення членства Федерації може бути на підставі:
- подання письмової заяви члена до Президії Федерації;
- невиконання рішень керівних органів Федерації та її організацій;
- виключення з Федерації за дії, несумісні з її Статутом;
- у разі смерті особи.
- тривалої неучасті в роботі Федерації (більше одного року) без поважних причин.

4.5 Тимчасове або постійне виключення з членства у Федерації:

4.5.1. Членство в Федерації може бути тимчасово призупинено рішенням Президії Федерації у разі порушення членом виконання своїх обов'язків, зазначених у п. 4.3 цього Статуту.

4.5.2. Виключення учасників з членства Федерації проходить наступним чином:
- на підставі заяви про звільнення від членства, поданої до Президії Федерації як мінімум за тридцять (ЗО) днів до дати виходу з членства;
- за рішенням Президії Федерації, прийнятого на законних підставах, або у випадку, якщо Президія, виключно на свій власний розсуд, вважає, що такий член нехтує інтересами Федерації, чи вчиняє дії, які, на думку Президії, не гідні для Федерації.

4.5.3. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи трудових договорів.

4.5.4. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.
Президія Федерації приймає рішення про виключення члена Федерації у випадку:
1) неодноразового порушення вимог Статуту;
2) вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Федерації;
3) вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Федерації;
4) неучасті в діяльності Федерації протягом 12 попередніх місяців.

4.5.5. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються Президією Федерації. Якщо Президія Федерації уповноважить інший постійний або тимчасовий орган розглядати скарги на рішення, то дані звернення розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

4.6 Обов'язки Федерації щодо членів.

4.6.1. Федерація зобов'язується:

4.6.1.1. Інформувати членів про рішення Конгресу або Президії Федерації.

4.6.1.2. Федерація має право присвоювати спортивні розряди спортсменам, а також суддівські і тренерські категорії.

4.6.1.3. Доводити до відома членів інформацію відносно питань всеукраїнського та міжнародного значення, наприклад, календар заходів, результати головних змагань, рейтинги, результати виборів, членство.

4.6.1.4. Надавати членам копії Статуту Федерації, Правил і положень з технічних питань, а також з питань проведення змагань. Публікувати і поширювати технічну інформацію відносно функціонального багатоборства з метою підвищення рівня розвитку даного виду спорту в усьому світі.

4.6.1.5. Забезпечувати членів Федерації інформацією і адміністративною підтримкою.

4.7 Почесні члени Федерації:

4.7.1. Окремим особам може бути надане Почесне членство як вища форма заохочення Федерації за вагомий внесок у розвиток функціонального багатоборства.

4.7.2. Існують такі форми Почесного членства:
- Почесний президент Федерації;
- Почесний член Федерації.

4.7.3. Рішення про надання особі статусу Почесного президента чи Почесного члена Федерації приймає Конгрес Федерації.

4.7.4. Почесні президенти і почесні члени можуть відвідувати засідання Конгресу та Президії, маючи право дорадчого голосу.

РОЗДІЛ 5. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1 Конгрес Федерації.

5.1.1. Конгрес є вищим керівним органом Федерації. Рішення Конгресу є остаточними.

5.1.2. Конгрес проводиться не менше одного (1) разу на рік і, як правило, приурочується до всеукраїнських або міжнародних змагань, що проводяться під егідою Федерації.

5.1.3. Конгрес скликається Президентом Федерації, а також Президією Федерацією.

5.1.4. Конгрес складається з Президента Федерації, Першого віце-президента, віце-президентів, Генерального секретаря та обраних делегатів щодо представництва від відокремлених підрозділів Федерації.

5.1.5. Звітно-виборний Конгрес Федерації скликається рішенням Президії Федерації один раз на 5 років.

5.1.6. Конгрес працює згідно з порядком денним, затвердженої Президією Федерацією. Конгрес відкриває Президент Федерації, а за його відсутності - Перший віце-президент або Генеральний секретар Федерації. Особа, яка відкриває Конгрес, проводить вибори головуючого та секретаря, який буде вести Конгрес.

5.1.7. Перелік питань, які включаються до порядку денного порядку не рідше одного разу на рік:
1) Затвердження річних звітів про діяльність:
- Про Президента;
- Про Генерального секретаря;
- Про Комітетів;
- Про Комісій;
2) Затвердження річного фінансового звіту;
3) Інформація про рішення Президії Федерації;
4) Інформація про підготовку до найближчих всеукраїнських спортивних заходів та змагань, що проводяться під егідою Федерації;

5.1.8. Питання які включаються до порядку денного за необхідності:
а) внесення змін до Статуту;
б) нагороди, премії та відзнаки;
в) заповнення вакансій у Президії Федерації та комітетах до наступних виборів;
г) презентації спонсорів та окремих призначених осіб;
д) інші ключові питання, що стосуються функціонального багатоборства.

5.1.9. Члени Федерації, бажаючі включити до порядку денного особливі питання, повинні представити ці питання Генеральному секретарю Федерації не пізніше, ніж за два місяці до початку Конгресу. У разі необхідності, питання, що представляють спільний інтерес, будуть поставлені на обговорення членам Федерації не пізніше, ніж за місяць перед початком Конгресу.

5.1.10. Позачерговий Конгрес може бути скликаний у разі необхідності за рішенням Президента Федерації, а також Президії Федерації або на письмову вимогу більше ніж половини членів Федерації. Письмова вимога більше ніж половини членів Федерації повинна бути направлена Генеральному секретарю Федерації. Після цього питання щодо проведення позачергового Конгресу ставиться на обговорення Президії Федерації. Під час позачергового Конгресу обговорюються тільки ті питання, які були включені до порядку денного.

5.1.11. У роботі Конгресу беруть участь представники членів Федерації і члени Президії Федерації.

5.1.12. Місце і дата проведення Конгресу, визначаються рішенням Президії Федерації.

5.1.13. Перед відкриттям Конгресу члени Федерації повинні пред'явити мандати, які мають право брати участь в Конгресі офіційним особам Федерації для перевірки.

5.1.14. Конгрес правомочний приймати рішення, якщо в ньому беруть участь обрані делегати від більше ніж половини членів Федерації, які мають право голосу, повноваження яких підтверджуються мандатами.

5.1.15. Рішення Конгресу приймаються простою більшістю голосів представників при наявності більше ніж половини членів.

5.1.16. Рішення з приводу реорганізації та ліквідації Федерації, приймаються одноголосно всіма членами Федерації.

5.1.17. Рішення з прийому членів у Федерації та виключення їх приймаються 2/3 голосів присутніх на засідання Президії, які мають право голосу.

5.1.18. Форма голосування визначається Конгресом.

5.1.19. У випадку, якщо кількість голосів, які проголосували «за» і «проти» однакова, то вирішальним голосом є голос Президента Федерації.

5.1.20. Рішення Конгресу про внесення змін до Статуту набуває чинності, якщо воно прийнято двома третинами (2/3) членів, які мають право голосу.

5.1.21. Порожні або зіпсовані бюлетені не приймаються під час підрахунку голосів на виборах Федерації.

5.1.22. Протокол Конгресу підписується головуючим і секретарем Федерації.

5.1.23. До компетенції Конгресу Федерації належить:
- затвердження Статуту Федерації, внесення до нього зміни і доповнень;
- визначення основних напрямів діяльності Федерації
- саморозпуск, реорганізація та ліквідація Федерації;
- обрання Президента Федерації», Генерального секретаря, Голови контрольно-ревізійної комісії терміном на 5 років;
- визначення кількісного складу та обрання Першого віце-президента, віце-президента, членів Президії Федерації, членів Контрольно-ревізійної комісії терміном на 5 років;
- дострокове припинення повноважень Президента Федерації, Першого віце-президента, Віце-президентів, Генерального секретаря, членів Президії, Голови та членів Контрольно-ревізійної комісії у зв'язку: з порушенням Статуту Федерації, самоусуненням від роботи на виборній посаді, вчиненням дій, що дискредитують Федерації, неможливістю виконувати свої обов'язки, складанням з себе повноважень, у разі відсутності на засіданнях органу більше двох разів підряд без поважних причин;
- в разі необхідності збільшення штатної чисельності, з метою більш ефективної діяльності Федерації або, у зв'язку з достроковим припиненням повноважень чи розширенням діяльності Федерації, можливо до обрання Першого віце-президента, віце-президентів, членів Президії, членів Контрольно-ревізійної комісії Федерації;
- заслуховування та затвердження звіту Президії, Контрольно-ревізійної комісії;
- затвердження розмірів та порядок сплати вступних та членських внесків, встановлених Президією;
- обговорення і затвердження виконання бюджету Федерації.

5.1.24. Конгрес має право розглянути будь-яке питання діяльності Федерації, у тому числі: розгляд кандидатур для організації проведення змагань по функціональному багатоборству в рамках Федерації;

5.1.25. Після закінчення термінів повноважень виборних органів Федерації повноваження членів керівних та контрольно-ревізійних органів припиняються після виборів нового складу керівних та контрольно-ревізійних органів Федерації. Конгрес повинен бути скликаний не пізніше трьох місяців з дня закінчення термінів повноважень виборних органів Федерації.

5.2. Президія Федерації.

5.2.1. Президія Федерації складається з наступних офіційних осіб:
1) Президент;
2) Генеральний секретар;
3) Перший віце-президент;
4) Віце-президенти;
5) Члени.

5.2.2. Керівним постійно діючим виборним колегіальним органом, підзвітним Конгресу Федерації, є Президія Федерації, що обирається Конгресом Федерації строком на 5 років. Склад членів Президії Федерації визначається Конгресом Федерації. До Президії Федерації входять: Президент Федерації, Генеральний секретар, Перший віце-президент, віце-президенти і члени. Після обрання Президента, Генеральний секретар, Перший віце-президент і віце-президенти обираються Конгресом зі складу членів Президії Федерації за пропозицією кандидатур Президентом Федерації. До Президії Федерації входять: Президент Федерації, Генеральний секретар, Перший віце-президент, віце-президенти і члени, які обрані делегатами від відокремлених підрозділів Федерації. Після обрання Президента, Генеральний секретар, Перший віце-президент і віце-президенти обираються Конгресом зі складу членів Президії Федерації за пропозицією кандидатур Президентом Федерації.

5.2.3. До Президії Федерації може бути обраний представник від членів Федерації, які мають повноваження представляти їх на Конгресі. Витрати по участі в Конгресах та засіданнях Президії, членам Президії Федерації відшкодовуються.

5.2.4. Президент Федерації за своєю ініціативою або за рішенням не менше трьох членів Президії Федерації в міру необхідності, але не рідше трьох разів на рік скликає засідання Президії. Президія Федерації правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні більше ніж половина членів Президії. Рішення приймаються більшістю голосів членів Президії Федерації, присутніх на її засіданні за наявності кворуму. На засіданні Президії Федерації можуть бути присутніми: члени Контрольно-ревізійної комісії з правом дорадчого голосу. Форма голосування визначається Президією Федерації. Протокол Президії Федерації підписується головуючим і секретарем.

5.2.5. Член Президії Федерації, який був відсутній на двох засіданнях Президії Федерації поспіль без поважних причин, вважається, таким, що припинив свої повноваження.

5.2.6. Замість члена Президії, котрий припинив раніше виконання своїх повноважень на підставі порушень, зазначених в п. 5.2.5. Статуту здійснюється дообрання члена Президії Федерації на Конгресі, на термін, що залишився до закінчення повноважень Президії Федерації.

5.2.7. Президент Федерації, Перший віце-президент, віце-президенти, Генеральний секретар, члени Президії мають право на компенсацію витрат, безпосередньо пов'язаних з участю в роботі Федерації (транспортні витрати, оплата готелів та ін.).

5.2.8. Компетенція Президії Федерації:
1) здійснює керівництво Федерацією;
2) здійснює права юридичної особи і виконує обов'язки від імені Федерації;
3) приймає рішення щодо прийому в члени Федерації або виключення з членів Федерації;
4) скликає Конгрес Федерації, визначає дату і місце проведення Конгресу;
5) організовує контроль за виконанням прийнятих Конгресом рішень;
6) розподіляє обов'язки між членами Президії Федерації;
7) розглядає пропозиції і заяви членів Федерації;
8) затверджує склад і кількість членів комісій Федерації за напрямками діяльності, а також положення про них;
9) контролює діяльність членів Федерації, приймає рішення з приводу спірних питань або розбіжностей, які можуть виникнути між членами Федерації;
10) розпоряджається майном і коштами Федерації, в межах, визначених Конгресом Федерації;
11) затверджує зразки емблем, вимпелів, прапорів та іншої символіки Федерації;
12) встановлює розміри і порядок сплати вступних та членських внесків;
13) приймає рішення про створення юридичних осіб (товариств, підприємств);
14) приймає рішення про створення відокремлених підрозділів, філій та представництв Федерації, затверджує положення про них;
15) приймає рішення про заснування громадських об'єднань, про входження і вихід з громадських об'єднань;
16) Президія Федерації підзвітна Конгресу Федерації;
17) вирішує інші питання діяльності Федерації, що не входять у виняткову компетенцію Конгресу.
18) Президія Федерації уповноважена приймати і вносити зміни в антидопінгову політику, а також в Правила і положення з технічних питань, з питань проведення спортивних заходів та змагань різних рівнів по функціональному багатоборству.

5.3 Президент Федерації.

5.3.1. Президент Федерації обирається Конгресом терміном на 5 років з числа членів Президії Федерації. Президент підзвітний Конгресу. Кандидатури на цю посаду мають бути подані членами Федерації Генеральному секретарю як мінімум за три місяці до початку Конгресу, за винятком надзвичайних ситуацій. Вибори президента проводяться відразу після виборів членів Президії Федерації і після доповіді кандидатів за основними напрямками діяльності Федерації. Вибори вважаються дійсними при більшості голосів. У разі, якщо жоден з кандидатів не набрав більшості голосів, голосування проводиться по двох кандидатах, які набрали найбільшу кількість голосів. Кандидат, який набрав більшу кількість голосів членів Конгресу, оголошується Президентом Федерації. Президент може бути переобраний на цей пост. У разі обрання нового президента передача документації та повноважень здійснюється протягом трьох місяців.

5.3.2. Президент має право призначати офіційних осіб Федерації на конкретний термін або на невизначений період часу.

5.3.3. Затверджує Положення про змагань згідно з річним календарним планом.

5.3.3. Відвідує змагання, які проводяться під егідою Федерації.

5.3.4. Головує на дебатах і стежить за порядком під час Конгресу і на засіданнях Президії Федерації відповідно до демократичних принципів.

5.3.5. Президент є головою засідань Президії Федерації, бере участь у засіданнях комітетах та комісій Федерацій. Президент має право голосу і право вирішального голосу в разі рівності голосів.

5.3.6. Разом з Генеральним секретарем веде переговори і несе відповідальність за виконання зобов'язань за всіма контрактами, укладеними між Федерації і третіми особами.

5.3.7. Президент Федерації надає Президії Федерації і Конгресу річні звіти про свою діяльність, а також звіт за п'ять років своєї діяльності в кінці терміну своїх повноважень.

5.3.8. Представляє інтереси Федерації на міжнародному рівні, засіданнях міжнародних федерацій та інших спортивних організацій.

5.3.9. Офіційно відкриває і закриває всеукраїнські та міжнародні змагання, які проводяться під егідою Федерації, або може делегувати це право Першому віце-президенту чи віце-президентам Федерації.

5.3.10. Вручає медалі переможцям під час церемонії нагородження в рамках проведення змагань Федерацією. Час від часу Президент має право делегувати цей обов'язок іншим особам.

5.3.11. Витрати Президента, пов'язані з виконанням його обов'язків, несе Федерація.

5.3.12. У разі, якщо Президент не має можливості виконати свої вищезазначені обов'язки, Президент покладає їх на Першого віце-президента, або, якщо Перший віце-президент недоступний, то на віце-президента.

5.3.13. У разі, якщо пост Президента залишається вакантним незалежно від причини, протягом решти періоду його повноважень Перший віце-президент виконує його функції до наступного Конгресу, на якому може бути схвалене призначення до наступних виборів, або прийнято рішення про скликання Конгресу для проведення виборів.

5.3.14. Після закінчення терміну своїх повноважень, Президент передає своєму наступнику всі ключі, коди доступу, паролі, дані, документи та інші папери, пов'язані з президентством Федерації у строк, який не повинен перевищувати три місяці.

5.3.15. У разі відсутності Президента Федерації його повноваження виконує Перший віце-президент або Генеральний секретар за письмовим дорученням Президента або за рішенням Президії Федерації.

5.3.16. Компетенція Президента Федерації:
• здійснює загальне керівництво Федерації;
• забезпечує виконання рішень Конгресу Федерації;
• керує роботою Президії Федерації;
• розпоряджається майном і коштами Федерації в межах своєї компетенції і кошторисів, затверджених Президією Федерації;
• подає зі складу Президії Федерації на розгляд Конгресу кандидатури Генерального секретаря та Першого віце-президента, віце-президента;
• створює комісії за напрямками діяльності Федерації і подає на розгляд Президії Федерації у кандидатури їх голів та членів;
• призначає керівників відокремлених підрозділів,
• затверджує річні плани робіт;
• затверджує штатний розпис Федерації;
• затверджує щорічний план-календар змагань та положення до змагань Федерацій-членів, а також Федерації.
• здійснює прийом і звільнення штатних співробітників Федерації та керує їх роботою;
• представляє інтереси Федерації у відношенні з державними органами та організаціями, громадськими організаціями, в тому числі з міжнародними громадськими організаціями;
• відкриває і закриває рахунки Федерації в установах банку;
• діє без довіреності від імені Федерації;
• веде переговори, укладає договори та угоди з юридичними та фізичними особами, здійснює інші юридичні дії відповідно до Статуту та чинного законодавства;
• підписує документи Федерації, видає доручення;
• здійснює інші повноваження, крім віднесених до виключної компетенції Конгресу та Президії Федерації.

5.4 Генеральний секретар.

5.4.1. Генеральний секретар Федерації обирається Конгресом Федерації зі складу членів Президії Федерації строком на 5 років за поданням Президента Федерації.

5.4.2. Компетенція Генерального секретаря Федерації:
• забезпечує виконання рішень Конгресу, Президії, Президента Федерації;
• підписує документи Федерації в рамках своєї компетенції;
• забезпечує ведення діловодства у Федерації;
• готує засідання Конгресу, Президії Федерації;
• виносить на обговорення Президії Федерації та Конгресу пропозиції членів Федерації щодо роботи Федерації;
• виконує доручення Президента, Президії Федерації;
• здійснює інші повноваження, крім віднесених до виключної компетенції Конгресу, Президії та Президента Федерації;
• виконує повноваження Президента Федерації у разі неможливості виконання ним своїх повноважень або його відсутності;
• діє за дорученням від імені Федерації.

5.4.3. Генеральний секретар бере участь в адміністративній діяльності Федерації. За погодженням з Президентом здійснює дії в рамках популяризації функціонального багатоборства у всьому світі відповідно до Статуту Федерації, Правилами та положеннями по з питань проведення змагань, рішеннями Конгресу та Президії Федерації.

5.4.4. Разом з Президентом погоджує і виконує зобов'язання за всіма контрактами, укладеними між Федерацією і третіми особами.

5.4.5. Бере участь у засіданнях Президії Федерації, в якості повноправного учасника.

5.4.6. Має право брати участь у засіданнях комітетів Федерації з правом голосу.

5.4.7. Щорічно надає Виконавчому комітету і Конгресу річний індивідуальний або спільний з Президентом звіт про діяльність, а також звіт за п'ять років про свою діяльність в кінці терміну своїх повноважень.

5.4.8. Відвідує змагання, які проводяться під егідою Федерації. Може представляти Федерацію на будь-якому міжнародному заході, за погодженням з Президентом.

5.4.9. Витрати Генерального секретаря, пов'язані з виконанням його обов'язків, несе Федерація.

5.4.10. У разі якщо Генеральний секретар не має можливості виконати свої вище зазначені обов'язки, він покладає їх на іншу офіційну особу, яку сам призначає.

5.4.11. Після закінчення терміну своїх повноважень, Генеральний секретар передає своєму наступнику всі ключі, коди доступу, паролі, дані, документи та інші папери, пов'язані з його службовими обов'язками у строк, який не повинен перевищувати три місяці.

5.5 Перший віце-президент та Віце-президенти.

5.5.1. Перший віце-президент та Віце-президенти Федерації обираються Конгресом. Перший віце-президент та Віце-президенти обираються зі складу членів Федерації терміном на 5 років за поданням Президента Федерації. Кількісний склад віце-президентів визначається Конгресом Федерації залежно від необхідності, для ефективної діяльності Федерації.

5.5.2. Повноваження Першого віце-президента та Віце-президентів Федерації:

5.5.2.1. Перший віце-президент та Віце-президенти відповідають за сферу діяльності, доручену Президентом Федерації; виконують доручення Президії Федерації, Президента. Перший віце-президент та Віце-президенти підзвітні Конгресу, Президії, Президенту Федерації. Діють від імені Федерації за дорученням.

5.5.2.2. У разі, якщо пост Президента залишається вакантним незалежно від причини, протягом решти періоду його повноважень Перший віце-президент виконує його функції до наступного Конгресу, на якому може бути схвалене призначення до наступних виборів, або прийнято рішення про скликання Конгресу для проведення позачергових виборів.

5.5.2.3. Беруть участь у засіданнях Президії Федерації в якості повноправних учасників. Надають сприяння у проведенні Конгресів за розпорядженням Президента.

5.5.2.4. Здійснюють контроль за діями, пов'язаними з функціональним багатоборством, контролюють впровадження рішень Конгресу та Президії Федерації і сприяють в популяризації функціонального багатоборства на світовому рівні відповідно до Статуту Федерації, Технічними правилами та положеннями проведення змагань.

5.5.2.5. Виконують активні дії за кордоном, в Україні та її регіонах в якості представників Федерації. Вносять пропозиції і шукають можливості для поліпшення фінансового становища Федерації.

5.5.2.6. Надають підтримку всім комітетам, відповідно до Статуту Федерації, Правилами та положеннями з технічних питань і питань проведення змагань, під час відвідування.

5.6 Комітети.

5.6.1. Федерація включає в себе три (3) постійно діючі комітети (іменовані далі Комітети):

1. Технічно-суддівський комітет;
2. Науково-тренерський комітет;
3. Медичний комітет.

5.6.2. Технічно-суддівський комітет, науково-тренерський комітет, а також медичний комітети складаються з голови та членів.

5.6.3. Президії Федерації визначає необхідну кількість членів в кожен комітет.

5.6.4. Голови комітетів призначаються Президією Федерації за поданнямПрезидента.

5.6.5. Президент та Генеральний секретар є в силу займаних посадєчленами всіх комітетів.

5.6.6. Голови мають права вносити пропозиції Президії Федерації про кандидатів і кількості членів в комітети. Голови Комітетів мають право вирішального голосу в своїх Комітетах у разі виникнення рівності голосів.

5.6.7. Голови Комітетів можуть запрошувати експертів на засідання в якості спостерігачів з правом дорадчого голосу.

5.6.8. На всіх засіданнях ведеться протокол і підписується список учасників.

5.6.9. Члени беруть участь у засіданнях за свій рахунок або за рахунок свого відокремленого підрозділу, до складу якої вони входять, якщо інше не передбачено.

5.6.10. Всі комітети повинні збиратися не менше одного разу на рік.

5.6.11. Засідання всіх комітетів проводяться в закритому режимі.

5.6.12. Участь у засіданнях є обов'язковою для всіх членів Комітету. Члени, які не можуть бути присутніми на засіданні, повинні повідомити про це Федерацію завчасно до засідання, обґрунтувавши свою відсутність поважною причиною. Президія Федерації має право призупинити повноваження члена будь-якого комітету, який без поважної причини був відсутній на двох підряд або в цілому на чотирьох засіданнях комітету.

5.6.13. Член комітету, який звільнився за власним бажанням або припинив службу в комітеті, може бути замінений за рішенням Президії. У цьому випадку, термін повноважень нових членів комітету закінчується на наступних виборах.

5.6.14. Технічно-суддівський комітет: вивчає, аналізує, контролює і розробляє всі технічні правила і правила проведення змагань в рамках питань, пов'язаних з функціональним багатоборством.

5.6.15. Обирає технічних делегатів для проведення всеукраїнських та міжнародних спортивних заходів Федерації.

5.6.16. Сприяє у проведенні технічних та суддівських курсів.

5.6.17. Здійснює контроль за проведенням іспиту технічних делегатів та судів і готує екзаменаційні документи. Розробляє систему проведення іспиту технічних делегатів та суддів і критерії для їх просування.

5.6.18. Вживає заходів щодо підвищення рівня суддівства і по організації суддівства на змаганнях.

5.6.19. У співпраці з виконавчим директором або секретарем змагань приймає на себе відповідальність за організацію змагань і стежить за тим, щоб обладнання, прилади та споруди відповідали технічним правилам і правилам проведення змагань Федерації.

5.6.20. Здійснює контроль за виконанням вищезазначених правил на всіх календарних заходах Федерації і контролює проведення змагань з технічної точки зору.

5.6.21. Проводить аналіз роботи технічних делегатів та судів за даними Голови або інших осіб, дає рекомендації Президії.

5.6.22. Кандидатами в члени технічно-суддівського комітету можуть бути особи, що мають достатній досвід для виконання покладених на них завдань.

5.6.23. Технічно-суддівський комітет співпрацює з іншими комітетами.

5.6.24. Науково-тренерський комітет відповідає за контроль змісту і впровадження Програми ліцензування тренерів Федерації.

5.6.25. Готує і оцінює систему проведення іспиту при проходженні Програми ліцензування тренерів Федерації, включаючи офіційне визнання попереднього навчання.

5.6.26. Рекомендує і оцінює провідних курсів для проведення тренерських курсів та оглядів Федерації, готує звіти та матеріали для зворотного зв'язку з Федерацією.

5.6.27. Вивчає і публікує інформацію щодо навчання функціонального багатоборства та функціонального тренінгу і підготовки до змагань.

5.6.28. Проводить дослідження біомеханічних аспектів і пристроїв для поліпшення якості обладнання функціонального багатоборства та функціонального тренінгу.

5.6.29. Підтримує зв'язок зі спортивними вченими для підвищення якостіфункціонального тренінгу та функціонального багатоборства в рамках правил Федерації.

5.6.30. Займається розповсюдженням фільмів, відео, ПУЛ, СО-дисків та іншої продукцією, пов'язаної з тренувальним процесом і змаганнями зфункціонального тренінгу та функціональним багатоборства.

5.6.31. Публікує технічну інформацію, навчальні посібники, бюлетені і готує інші публікації, що відносяться до тренувального процесу по функціональним багатоборства та функціональному тренінгу.

5.6.32. Пропонує теми, розробляє і оновлює навчальні програми для курсів підвищення кваліфікації тренерів Федерації і рекомендує викладачів для їх проведення.

5.6.33. Розробляє Програми навчання тренерів Федерації на декількох рівнях для впровадження її через членів Федерації.

5.6.34. Проводить дослідження та розробляє рекомендації, що стосуються спортивного інвентарю, вимірювальних приладів і споруд з точки зору тренувального та змагального процесу.

5.6.35. Розробляє технічні правила і підтримує зв'язок з технічно-суддівським комітетом Федерації з метою їх модифікації з точки зору тренувального процесу.

5.6.36. Співпрацює з іншими комітетами Федерації.

5.6.37. Виносить пропозиції з метою популяризаціїфункціонального тренінгу та функціонального багатоборства серед молоді.

5.6.38. Вивчає методи проведення змагань з функціональному багатоборстві.

5.6.39. Розробляє тренерські програми для різних рівнів підготовки, вікових категорій, та різних статей.

5.6.40. Розробляє пропозиції про те, як програма навчання за функціональним багатоборством та функціональним тренінгом може сприятливо впливати на інші види спорту.

5.6.41. Комітет несе відповідальність за не виконання норм цього Статуту.

5.6.42. Кандидати в члени науково-тренерської комітету повинні мати фізкультурно-спортивну освіту або володіти відповідним досвідом у навчанні функціонального багатоборства та функціонального тренінгу.

5.6.43. Медичний комітет несе відповідальність за охорону здоров'я спортсменів, які займаються функціональним багатоборством.

5.6.44. Проводить консультації для організаторів заходів по функціональному багатоборству з правом дорадчого голосу в рамках питань медицини, гігієни, харчування і т.д.

5.6.45. Під час змагань, що проводяться під егідою Федерації, підтримує зв'язок з організаторами змагань з метою забезпечення медичним приладдям, допінг-контролю, транспортування, надання першої допомоги та медичних послуг відповідно до вимог Технічних правил і правил проведення змагань Федерації, відповідних стандартів. Консультує організаторів змагань щодо якості, кількості та відповідності санітарним нормам їжі, яка буде поставлятися для учасників.

5.6.46. Призначає чергових лікарів для змагань Федерації. Проводить аналіз роботи чергових лікарів за даними Голови або інших осіб і дає рекомендації Призидії.

5.6.47. Збирає матеріал для розвитку функціонального багатоборства, як способу поліпшення здоров'я і фізичної форми.

5.6.48. Проводить аналіз діяльності та відповідальності медичного комітету на постійній основі, зокрема, що пов'язано з роботою чергових лікарів.

5.6.49. Збирає медичні дані про довгострокові наслідки занять функціонального багатоборства в рамках впливу на людський організм.

5.6.50. Контролює виконання антидопінгової політики Федерації.

5.6.51. Розробляє навчальні програми, що стосуються контролю ваги, тренерського процесу, травматизму, а також використання та зловживання ліками і забороненими речовинами.

5.6.52. Збирає та аналізує звіти про травми або хвороби, потім публікує про це резюме.

5.6.53. У співпраці з тренерським та науково-дослідним комітетом координує планування та проведення досліджень з функціональному багатоборства.

5.6.54. Співпрацює з будь відповідною організацією, яка переслідує такі ж цілі як Федерації.

5.6.55. Займається організацією та бере участь у медичних симпозіумах і семінарах.

5.6.56. На міжнародних змаганнях, що проводяться під егідою Федерації, лікар, який представляє Федерацію організатора, зобов'язаний бути присутнім на засіданні Медичного комітету без права голосу.

5.6.57. Кандидатами в члени Медичних комітетів повинні бути фахівцями у сфері спортивної медицини.

5.6.58. Медичний комітет співпрацює з іншими комітетами Федерації;

5.6.59. Вивчає, аналізує та розробляє використання вимірювальних приладів при тренувальному процесі та на змаганнях.

5.7 Комісії

5.7.1. Комісії Федерації створюються Президентом Федерації по напрямку діяльності і діють на підставі положення, що затверджується Президією Федерації. У кожній комісії обов'язкові: один голова і один секретар. Можуть бути створені такі комісії Федерації:
1) суддівська;
2) спортивно - технічна;
3) тренерська;
4) дисциплінарна;
5) науково-методична;
6) статутна;
7) розвитку функціонального багатоборства;
8) з жіночого функціональному багатоборства;
9) по ветеранам функціонального багатоборства;
10) у справах молоді і студентів;
11) пропаганди та громадських зв'язків;
12) фінансово - комерційна;
13) службово-прикладної діяльності;
14) по роботі з спортсменами інвалідами.

5.8 Контрольно-ревізійна комісія

5.8.1. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Федерації здійснює Контрольно-ревізійна комісія (далі - КРК), яка обирається Конгресом терміном на 5 років. КРК складається з Голови та членів. Кількісний склад членів КРК визначається Конгресом Федерації. Голова КРК обирається Конгресом терміном на 5 років і може бути обраний на новий термін.

5.8.2. Контрольно-ревізійна комісія:
• здійснює контроль за фінансово-господарською та статутною діяльністю Федерації, за діяльністю керівних органів Федерації, виконанням рішень Конгресу;
• здійснює щорічні перевірки фінансово-господарської діяльності Федерації;
• може здійснювати позапланові, цільові перевірки;
• звітує про виконану роботу перед Конгресом.

5.8.3. Засідання КРК скликаються Головою КРК один раз на рік. Позачергові засідання КРК можуть скликатися її Головою або за рішенням КРК.

5.8.4. Засідання КРК правомочні за наявності більше половини членів КРК. Рішення приймаються простою більшістю голосів членів КРК за наявності кворуму. Форма голосування визначається КРК. Протокол КРК підписується головуючим і секретарем, провідним протокол.

5.8.5. Компетенція Голови КРК:
• здійснює керівництво діяльністю Контрольно-ревізійної комісії;
• проводить засідання, розподіляє обов'язки між членами КРК;
• організовує і проводить акти ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності Федерації та її структурних підрозділів;
• підписує акти перевірок і ревізій і дає по них висновки;
• підписує документи КРК;
• здійснює інші повноваження, крім віднесених до компетенції інших органів Федерації.

5.8.6. Під час відсутності Голови КРК його повноваження здійснює один із членів КРК за письмовим дорученням Голови КРК або за рішенням КРК.

5.9 Порядок звітування керівних органів Федерації перед його членами.

5.9.1. Керівні органи Федерації зобов'язанні періодично звітувати перед членами Федерації на Конгресі з питань, пов'язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Федерації.

5.9.2. Щорічний звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом ЗО днів з дня озвучування.

5.9.3. Усі керівні органи Федерації мають у ЗО денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Федерації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

5.9.4. Керівні органи Федерації мають забезпечити для членів Федерації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

5.10 Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Федерації та розгляду скарг.

5.10.1. Члени Федерації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність члена Федерації, Президента, Президії або Конгресу шляхом подання письмової скарги, а саме:
> на дії, бездіяльність або рішення члена Федерації - первинна скарга подається до Президента, який зобов'язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги -повторна скарга подається до Президії, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Федерації, який скаржиться, а також члена Федерації, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією - повторна скарга подається до Конгресу Федерації, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому, позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Федерації який скаржиться, а також члена Федерації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
> на дії, бездіяльність або рішення Президента - первинна скарга подається до Президії Федерації, яка зобов'язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена Федерації, який скаржиться, а також Президента Федерації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президією - повторна скарга подається до Конгресу Федерації, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Президента дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;
> на дії, бездіяльність або рішення члена Президії - первинна скарга подається до Президента, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Федерації, який скаржиться, а також члена Президії дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Президентом - повторна скарга подається до Конгресу Федерації, який зобов'язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Президії дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

5.10.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому засіданні Конгресу, є підставою для скликання Конгресу протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;
> на дії, бездіяльність або рішення Конгресу член Федерації має право звернутися до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

РОЗДІЛ 6. ВИБОРИ

6.1 Загальні положення.

6.1.1. Вибори проводяться раз на п'ять (5) років не пізніше 31 червня наступного року на Конгресі Федерації, призначеному Президією.

6.1.2. Конгрес Федерації обирає наступних офіційних осіб: Президента, Генерального секретаря, Першого віце-президента, Віце-президентів, членів Президії Федерації.

6.1.3. Термін повноважень всіх обраних осіб становить п'ять (5) років. Вони виконують свої функції до наступних виборів.

6.1.4. Члени Федерації можуть висувати лише сумлінних кандидатів.

6.1.5. Президент або Генеральний секретар, які обираються на посаду Президента або Генерального секретаря а також інші посадові особи, кандидатури яких вносять для обрання на іншу посаду, при цьому вже займаючи посаду в Федерації, можуть суміщати свої повноваження якщо це не завадить виконання завдань і повноважень покладених на них.

6.1.6. Вибори проводяться шляхом таємного голосування.

6.1.7. Виборчі бюлетені вважаються дійсними, якщо вони містять голоси за число кандидатів, відповідне числу вакансій.

6.1.8. Голосування проводиться простою більшістю, тобто обраним вважається особа, яка отримала найбільшу кількість голосів.

6.1.9. Порядок проведення виборів:
- Президія Федерації;

6.2 Вибори до Президії Федерації.

6.2.1. Порядок виборів виглядає наступним чином:
> Президент;
> Генеральний секретар;
> Перший віце-президент;
> Віце-президентів;
> Членів Президії Федерації.

6.2.2. Президент Федерації, обирається більшістю голосів.

6.2.3. Генеральний секретар обирається більшістю голосів.

6.2.4. Вибори Першого віце-президента: обирається кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.

6.2.5. Вибори Віце-президентів: обираються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів.

6.2.6. Вибори членів Президії Федерації:
До складу Президії Федерації обираються необхідну кількість кандидатів в залежності від обставин, які отримали найбільшу кількість голосів.

6.2.7. У разі виявлення порожніх або зіпсованих бюлетенів під час підрахунку голосів на виборах, такі бюлетні не приймаються до уваги та вважаються недійсними.

6.3 Вибори в комітети Федерації.

6.3.1. Президія визначає і обирає необхідну кількість членів в комітети: технічно-суд дівський, науково-тренерський та медичний.

6.4 Припинення повноважень виборних посадових осіб
Повноваження виборних посадових осіб можуть бути припинені:

6.4.1. Після закінчення терміну.

6.4.2. У разі звільнення за власним бажанням. Будь-яка посадова особа Федерації має право звільнитися за власним бажанням з посади на підставі заяви про звільнення на ім'я Президента Федерації, відправленого у Федерацію не менш ніж за тридцять (ЗО) днів до дати звільнення.

6.4.3. У разі виключення з Федерації: за пропозицією Президії Федерації, Конгрес Федерації має право прийняти рішення про припинення повноважень обраного посадової особи Федерації на законних підставах. Також, якщо Конгрес вважає за своїм розсудом, що дана посадова особа нехтує або ставить під загрозу інтереси Федерації, або Конгрес розглядає дії даної особи негідними Федерації, Президія Федерації має право призупинити повноваження даної посадової особи до проведення наступного Конгресу. Якщо повноваження посадової особи припинені Президією Федерації, то відповідно до цієї статті, Президент повинен внести до порядку денного наступного Конгресу рішення про виключення даної посадової особи з органів Федерації.

6.4.4. У разі смерті співробітника Федерації Конгрес Федерації має право:
а) призначити додаткові вибори на дану посаду;
б) прийняти рішення про збереження даної вакансії до наступних виборів.

РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ФЕДЕРАЦІЇ.

7.1 Федерація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Президії Федерації згідно із Статутом.

7.2 Члени Федерації ведуть спільну діяльність шляхом об'єднання у відокремлені підрозділи, які створюються Конгресом Федерації за територіальним принципом.

7.3 Відокремлені підрозділи Федерації не є юридичними особами.

7.4 Відомості про утворені відокремлені підрозділи Федерації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцем знаходженням Федерації.

7.5 Діяльність відокремленого підрозділу не повинна суперечити діяльності Статуту Федерації.

7.6 Відокремлені підрозділи Федерації можуть діяти на підставі положення, яке затверджується рішенням Конгресу Федерації.

7.7 Відокремлені підрозділі представляють інтереси Федерації та забезпечують реалізацію завдань визначених Статутом Федерації.

7.8 Відокремлені підрозділи за рішенням Конгресу Федерації згідно із Статутом можуть наділяються функціями щодо управління майном Федерації. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган - Загальні збори, та керівник відокремленого підрозділів, який призначається Президентом Федерації.

7.9 Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Федерації по виконанню Статуту Федерації, веде облік членів, що приймаються до Федерації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Федерації.

7.10 Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Федерації на підставі довіреностей, виданих Президентом Федерації.

7.11 Федерація підтверджує свій всеукраїнський статус відповідно до законодавства України.

7.12 Рішення про припинення діяльності відокремленого підрозділу приймається рішенням Президії Федерації згідно із Статутом.

7.13 У разі припинення діяльності відокремленого підрозділу його майно переходить до Федерації.

РОЗДІЛ 8. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА ФЕДЕРАЦІЇ

8.1 Федерація для виконання своєї статутної мети має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Федерації його членами або державою, набуте як членські внески, пожертвування громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.

8.2 Право власності Федерації реалізовує його вищий орган управління в порядку, передбаченому законом та Статутом Федерації. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Президії Федерації можуть бути покладені на створені ним відповідно до Статуту керівні органи, юридичні особи (товариства, підприємства), відокремлені підрозділи утворені Федерацією.

8.3 Майно і кошти Організації використовуються для статутної діяльності відповідно до законодавства України, з урахуванням обмежень щодо Федерації зі статусом неприбуткових, визначених Податковим кодексом України.

8.4 Федерація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Федерації.

8.5 Федерація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Федерації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Федерації.

8.6 Федерації не несе відповідальності за зобов'язаннями членів Федерації. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Федерації, якщо інше не передбачено законодавством.

8.7 Джерелами формування коштів і майна Федерації можуть бути:
1) Вступні та членські внески;
2) Добровільні внески і пожертвування громадян та юридичних осіб;
3) Цільові надходження від усіх зацікавлених громадян та юридичних
осіб;
4) Надходження від видавничої та іншої діяльності Федерації, що здійснюється відповідно до чинного законодавства України;
5) Надходження від проведення різних заходів та благодійних акцій (лотерей, фестивалів, конкурсів, виставок тощо), що здійснюються відповідно до законодавства України та Статуту Федерації;
6) Надходження за участь у науковій розробці та вдосконалені спортивного обладнання та вимірювальних приладів для функціонального тренування.
7) Інших надходжень, не заборонених законодавством України для громадських об'єднань.

8.8 Федерація є власником належного їй майна. Права власника від імені Федерації здійснює Конгрес Федерації. Окремі функції щодо управління майном за рішенням Конгресу можуть бути покладені на Президію Федерації. Кожен окремий член Федерації не має права власності на частку майна, що належить Федерації.

8.9 Федерації не переслідує мети отримання прибутку. Доходи Федерації не можуть розподілятися між її членами. Федерації спрямовує всі вступні та розпорядні кошти, включаючи доходи від підприємницької та іншої діяльності, на здійснення цілей і завдань, передбачених Статутом, і на благодійні цілі.

РОЗДІЛ 9. ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА СИМВОЛІКА ФЕДЕРАЦІЇ

9.1 Федерація є власником всіх прав, як на проведення змагань з функціонального багатоборства, так і на символіку Федерації.

9.2 Змагання з функціонального багатоборства всіх рангів є виключною власністю Федерації, яка володіє всіма правами і даними, що мають до них відношення. Зокрема і без обмежень, до них відносяться всі права в рамках проведення змагань всіх рангів, пов'язані з їх організацією, використанням, трансляцією, записом, поданням, відтворенням, доступом і поширенням у будь-якій формі і будь-якими засобами або механізмами.

9.3 Федерація зобов'язана визначити умови доступу до змагань і їх використання.

9.4 Символи, прапори, гасла, гімни, знаки, позначення, ноу-хау, Програмне забезпечення проведення змагань, а також емблеми Федерації разом називаються «символікою Федерації». Права на всю символіку Федерації, а також права на її використання, є виключною власністю Федерації, включаючи, використання символіки Федерації в рекламних
цілях. Федерація має право видавати дозвіл на використання своїх прав повністю або частково на умовах, визначених Президією.

9.5 Для отримання права на матеріальне забезпечення заходів, що проводяться під егідою Федерації, виробники спортивного обладнання по функціональному багатоборства та вимірювальних приладів повинні отримати дозволи Федерації і повністю відповідати вимогам, встановленим Федерацією.

9.6 Організатор заходу Федерації, а також будь-який уповноважений член, несе відповідальність перед Федерацією за виконання взятих на себе зобов'язань.

РОЗДІЛ 10. ФІНАНСИ ФЕДЕРАЦІЇ

10.1 Джерела фінансування Федерації:
а) Члени зобов'язані щорічно перераховувати до Федерації членський внесок, розмір якого визначено Президією Федерації.
б) У рамках досягнення поставлених цілей і завдань, Федерація може використовувати свої права, які їй належать відповідно до розділу 7 цього Статуту.
в) 3 метою сприяння розвитку і популяризації функціонального багатоборства Федерація має право виділяти частину своїх доходів членам Федерації в рамках Програми розвитку та популяризація функціонального багатоборства як на всеукраїнському, так і на міжнародному рівні.

10.2 Звітний період.
Звітний період або Фінансовий рік Федерації починається з 1 січня і завершується 31 грудня.

РОЗДІЛ 11. НАГОРОДИ І ПРЕМІЇ ФЕДЕРАЦІЇ

11.1 Особам, членам або організаціям, які відзначилися видатними заслугами в області функціонального багатоборства, та які внесли значний внесок у популяризацію і розвиток цього виду спорту, можуть бути нагороджені відзнаками, нагородами та іншими заохоченнями від Федерації.

РОЗДІЛ 12. ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ

12.1 Дисциплінарна комісія, може вжити заходів і санкції у разі порушення цього Статуту, нормативних документів і додатків, Правил і положень з технічних питань і з питань проведення змагань та інших нормативних актів Федерації.
Викладені нижче дисциплінарні санкції не застосовуються у разі порушення антидопінгових положень.

12.2 Дисциплінарні санкції Федерації можуть бути застосовані до наступних фізичних та юридичних осіб:
- Членів Федерації;
- Посадових осіб Федерації;
- Тренерів;
- Спортсменів, за винятком випадків порушення антидопінгових положень;

12.3 Дисциплінарна комісія складається з членів, які призначаються Президією. Головою повинен бути член Дисциплінарної комісії. Строк повноважень членів Дисциплінарної комісії становить п'ять (5) років.

12.4 Членами дисциплінарної комісії може призначатися будь-яка фізична особа, яка має відповідну компетенцію.

12.5 Запит, пов'язаний з фактом, який може призвести до застосування будь-яких заходів або санкцій, розглядається під контролем Дисциплінарної комісії, яка має право частково або повністю передавати свої повноваження для виконання даного завдання одному (1) або декільком членам комісії.

12.6 Протягом розслідування, Дисциплінарна комісія може тимчасово відмовитися від співпраці з фізичною або юридичною особою, яке є предметом розслідування, щодо всіх або частини прав, прерогатив та функцій, що випливають з членства або статусу такої особи чи організації.

12.7 Будь-яка фізична або юридична особа, яка є предметом справи, що розглядається Дисциплінарної Комісією, має право бути вислуханим. Рішення про те, чи буде дане право реалізовано у формі письмової заяви або усного слухання, залежатиме від конкретних обставин справи і від розсуду Дисциплінарної комісії.

12.8 Дисциплінарна комісія може прийняти наступні заходи і санкції проти осіб і організацій, які є членами Федерації та порушили вимоги цього Статуту , враховуючи, що такі заходи і санкції можуть комбінуватися:
- Догана;
- Сувору догана;
- Тимчасове відсторонення від посади;
- Тимчасове або постійне позбавлення права перебування на посаді;
- Дискваліфікація;
- Вихід з програми розвитку Федерації;
- Фінансові санкції, включаючи штрафи;
- Виключення з змагання;
- Звільнення з Федерації або будь-якого з його органів.
Настання всіх санкцій і заходів починається із затвердження такого рішення Президією.

12.9 Всі заходи і санкції приймаються без шкоди для будь-яких інших прав Федерації і будь-якого іншого її органу.

12.10 Спортсмен, який тимчасово відсторонений Дисциплінарної комісією, автоматично вважається тимчасово відстороненим членом.

12.11 Офіційна особа, яка тимчасово відсторонена або позбавлена на тимчасовій або постійній основі права перебування на посаді, автоматично вважається тимчасово відстороненим або позбавленим на тимчасовій або постійній основі права перебування на посаді члена.

РОЗДІЛ 13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФЕДЕРАЦІЇ

13.1 Зміни та доповнення до Статуту Федерації вносяться та затверджуються рішенням Конгресу Федерації не менше 2\3 голосів представників при наявності кворуму.

13.2 Зміни та доповнення, внесені до Статуту Федерації, підлягають державній реєстрації в порядку і строки, встановлені чинним законодавством і набувають юридичну силу з моменту такої реєстрації.

РОЗДІЛ 14. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО САМОРОЗПУСКУ АБО РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЇ ФЕДЕРАЦІЇ

14.1 Рішення про саморозпуск або реорганізацію Федерації приймається лише одноголосним рішенням Конгресу Федерації.

14.2 Конгрес Федерації приймає рішення щодо створення ліквідаційної комісії для проведення припинення Федерації як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Федерації після її ліквідації відповідно до Статуту.

14.3. У разі саморозпуску Федерації її майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням Федерації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадським організаціям такого самого статусу, а в разі неприйняття такого рішення -зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

14.4 З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск розпочинається припинення Федерації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення Федерації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Федерацією.

14.5 Реорганізація Федерації, здійснюється шляхом її приєднання до іншої громадської організації такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Федерації, яке приєднується, про припинення діяльності з приєднанням до іншого об'єднання та рішення Федерації, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Федерації її майно передаються правонаступнику.

14.6 Реорганізація і ліквідація Федерації здійснюється відповідно і в порядку, передбаченому законодавством України.

14.7 Реорганізація Федерації здійснюється за рішенням Конгресу Федерації, прийнятому одноголосно всіма членами Федерації. Ліквідація Федерації здійснюється за рішенням Конгресу одноголосно всіма членами Федерації.

14.8 Федерації може бути ліквідована за рішенням суду у випадку та в порядку, встановленими нормативно-правовими актами України.

14.9 Рішення про ліквідацію Федерації подається до уповноваженого органу для виключення Федерації з єдиного Державного реєстру юридичних осіб.

14.10 Майно Федерації після її реорганізації переходить до юридичних осіб у порядку, передбаченому законами України.

14.11 Майно Федерації, що залишилося в результаті її ліквідації, після задоволення вимог кредиторів направляється на цілі, передбачені Статутом Федерації.

14.12 При припиненні діяльності Федерації документи з особового складу (штатним співробітникам) в установленому порядку передаються на державне зберігання.

14.13 Федерація вважається ліквідованою з моменту виключення її з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Tags:

Please publish modules in offcanvas position.